PMO OpenIR

浏览/检索结果: 共7404条,第1-20条 帮助

已选(0)清除 条数/页:   排序方式:
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Li, Ye;  Hsu, Weibiao
Adobe PDF(1618Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:16/0  |  提交时间:2018/07/19
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Xia, Zi-Qing;  Zhang, Cun;  Liang, Yun-Feng;  Feng, Lei;  Yuan, Qiang;  Fan, Yi-Zhong;  Wu, Jian
Adobe PDF(817Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:8/0  |  提交时间:2018/07/19
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Hu Xiaoyi;  Chen Yuan;  Zhang Xunyu;  Li Shaolin;  Xia Xueqi;  Wu Yunzhao
Adobe PDF(11562Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:8/0  |  提交时间:2018/07/19
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Chen, Yuan;  Li, Chunlai;  Ren, Xin;  Liu, Jianjun;  Wu, Yunzhao;  Lu, Yu;  Cai, Wei;  Zhang, Xunyu
Adobe PDF(7798Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:9/0  |  提交时间:2018/07/19
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Wu, Yunzhao;  Wang, Zhenchao;  Cai, Wei;  Lu, Yu
Adobe PDF(4347Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:8/0  |  提交时间:2018/07/19
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Wu, Yunzhao;  Hapke, Bruce
Adobe PDF(1856Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:11/0  |  提交时间:2018/07/19
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Wu, Yunzhao;  Li, Lin;  Luo, Xiaoxing;  Lu, Yu;  Chen, Yuan;  Pieters, Cade M.;  Basilevsky, Alexander T.;  Head, James W.
Adobe PDF(16396Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:14/0  |  提交时间:2018/07/19
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Cheng, C.;  Ibar, E.;  Hughes, T. M.;  Villanueva, V.;  Leiton, R.;  Orellana, G.;  Munoz Arancibia, A.;  Lu, N.;  Xu, C. K.;  Willmer, C. N. A.;  Huang, J.;  Cao, T.;  Yang, C.;  Xue, Y. Q.;  Torstensson, K.
Adobe PDF(859Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:10/0  |  提交时间:2018/07/19
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Li, Yingjie;  Li, Fa-Cheng;  Xu, Ye;  Wang, Chen;  Du, Xin-Yu;  Yang, Wenjin;  Yang, Ji
Adobe PDF(20878Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:9/0  |  提交时间:2018/07/19
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Yan, Qing-Zeng;  Xu, Ye;  Walsh, A. J.;  Macquart, J. P.;  MacLeod, G. C.;  Zhang, Bo;  Hancock, P. J.;  Chen, Xi;  Tang, Zheng-Hong
Adobe PDF(2246Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:9/0  |  提交时间:2018/07/19
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Xu, Jin-Long;  Xu, Ye;  Zhang, Chuan-Peng;  Liu, Xiao-Lan;  Yu, Naiping;  Ning, Chang-Chun;  Ju, Bing-Gang
Adobe PDF(2150Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:5/0  |  提交时间:2018/07/19
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Peterson, B. W.;  Appleton, P. N.;  Bitsakis, T.;  Guillard, P.;  Alatalo, K.;  Boulanger, F.;  Cluver, M.;  Duc, P. -A.;  Falgarone, E.;  Gallagher, S.;  Gao, Y.;  Helou, G.;  Jarrett, T. H.;  Joshi, B.;  Lisenfeld, U.;  Lu, N.;  Ogle, P.;  des Forets, G. Pineau;  van der Werf, P.;  Xu, C. K.
Adobe PDF(2508Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:4/0  |  提交时间:2018/07/19
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Zhang, B. -B.;  Zhang, B.;  Sun, H.;  Lei, W. -H.;  Gao, H.;  Li, Y.;  Shao, L.;  Zhao, Y.;  Hu, Y. -D.;  Lu, H. -J.;  Wu, X. -F.;  Fan, X. -L.;  Wang, G.;  Castro-Tirado, A. J.;  Zhang, S.;  Yu, B. -Y.;  Cao, Y. -Y.;  Liang, E. -W.
Adobe PDF(1201Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:5/0  |  提交时间:2018/07/19
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Shi, Yong;  Yan, Lin;  Armus, Lee;  Gu, Qiusheng;  Helou, George;  Qiu, Keping;  Gwyn, Stephen;  Stierwalt, Sabrina;  Fang, Min;  Chen, Yanmei;  Zhou, Luwenjia;  Wu, Jingwen;  Zheng, Xianzhong;  Zhang, Zhi-Yu;  Gao, Yu;  Wang, Junzhi
Adobe PDF(2575Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:15/0  |  提交时间:2018/07/19
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Liu, Daizhong;  Daddi, Emanuele;  Dickinson, Mark;  Owen, Frazer;  Pannella, Maurilio;  Sargent, Mark;  Bethermin, Matthieu;  Magdis, Georgios;  Gao, Yu;  Shu, Xinwen;  Wang, Tao;  Jin, Shuowen;  Inami, Hanae
Adobe PDF(23826Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:4/0  |  提交时间:2018/07/19
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Lu, Tianhuan;  Zhang, Jun;  Dong, Fuyu;  Li, Yingke;  Liu, Dezi;  Fu, Liping;  Li, Guoliang;  Fan, Zuhui
Adobe PDF(763Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:4/0  |  提交时间:2018/07/19
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Tang, Lin;  Lin, Weipeng;  Cui, Weiguang;  Kang, Xi;  Wang, Yang;  Contini, E.;  Yu, Yu
Adobe PDF(1346Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:3/0  |  提交时间:2018/07/19
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Wang, Peng;  Luo, Yu;  Kang, Xi;  Libeskind, Noam I.;  Wang, Lei;  Zhang, Youcai;  Tempel, Elmo;  Guo, Quan
Adobe PDF(644Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:4/0  |  提交时间:2018/07/19
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Cui, Weiguang;  Knebe, Alexander;  Yepes, Gustavo;  Yang, Xiaohu;  Borgani, Stefano;  Kang, Xi;  Power, Chris;  Staveley-Smith, Lister
Adobe PDF(623Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:4/0  |  提交时间:2018/07/19
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Wang, Huiyuan;  Mo, H. J.;  Chen, Sihan;  Yang, Yang;  Yang, Xiaohu;  van den Bosch, Frank C.;  Jing, Yipeng;  Kang, Xi;  Lin, Weipeng;  Lim, S. H.;  Huang, Shuiyao;  Lu, Yi;  Li, Shijie;  Cui, Weiguang;  Zhang, Youcai;  Tweed, Dylan;  Wei, Chengliang;  Li, Guoliang;  Shi, Feng;  Wang, Enci
Adobe PDF(1531Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:5/0  |  提交时间:2018/07/19