PMO OpenIR

浏览/检索结果: 共870条,第1-10条 帮助

限定条件                
已选(0)清除 条数/页:   排序方式:
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Pan, Yang;  Luo, Zhi-Quan;  Zhang, Xiao-Bin;  Deng, Li-Cai;  Wang, Kun;  Luo, Yang-Ping;  Fang, Wei-Jing;  Peng, Yin-Jiang;  Sun, Jin-Jiang;  Liu, Qi-Li;  Zhou, Qiang
Adobe PDF(1577Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:9/0  |  提交时间:2016/09/27
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Xiong, D. R.;  Deng, L.;  Zhang, C.;  Wang, K.
Adobe PDF(5256Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:4/0  |  提交时间:2016/09/27
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Li, Chengyuan;  de Grijs, Richard;  Deng, Licai;  Geller, Aaron M.;  Xin, Yu;  Hu, Yi;  Faucher-Giguere, Claude-Andre
Adobe PDF(17097Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:8/0  |  提交时间:2016/09/27
20130901哈军工60周年校庆(哈尔滨)与原核探测专业学生冯地清在哈尔滨市人民防洪胜利纪念塔1 图像
图像类型: 图片 2016, , http://libir.pmo.ac.cn/handle/332002/16482
作者:  陆埮
JPEG(263Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:3/1  |  提交时间:2016/11/15
20130901哈军工60周年校庆(哈尔滨)与原防化系教学人员在哈尔滨正明锦江大酒店2 图像
图像类型: 图片 2016, , http://libir.pmo.ac.cn/handle/332002/16481
作者:  陆埮
JPEG(223Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:2/0  |  提交时间:2016/11/15
天体物理相关物理前沿研讨会会-陆埮64 图像
图像类型: 图片 2016, , http://libir.pmo.ac.cn/handle/332002/16741
作者:  陆埮
JPEG(6886Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:2/0  |  提交时间:2016/12/02
天体物理相关物理前沿研讨会会-陆埮85 图像
图像类型: 图片 2016, , http://libir.pmo.ac.cn/handle/332002/16762
作者:  陆埮
JPEG(6859Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:1/0  |  提交时间:2016/12/02
天体物理相关物理前沿研讨会会-陆埮82 图像
图像类型: 图片 2016, , http://libir.pmo.ac.cn/handle/332002/16759
作者:  陆埮
JPEG(6577Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:3/0  |  提交时间:2016/12/02
天体物理相关物理前沿研讨会会-陆埮80 图像
图像类型: 图片 2016, , http://libir.pmo.ac.cn/handle/332002/16757
作者:  陆埮
JPEG(7215Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:1/0  |  提交时间:2016/12/02
天体物理相关物理前沿研讨会会-陆埮74 图像
图像类型: 图片 2016, , http://libir.pmo.ac.cn/handle/332002/16751
作者:  陆埮
JPEG(6372Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:1/0  |  提交时间:2016/12/02