PMO OpenIR

浏览/检索结果: 共903条,第1-10条 帮助

限定条件                
已选(0)清除 条数/页:   排序方式:
NSVS 1908107, an EB-type eclipsing binary in the open cluster NGC 869 期刊论文
RESEARCH IN ASTRONOMY AND ASTROPHYSICS, 2016, 卷号: 16, 期号: 7
作者:  Pan, Yang;  Luo, Zhi-Quan;  Zhang, Xiao-Bin;  Deng, Li-Cai;  Wang, Kun;  Luo, Yang-Ping;  Fang, Wei-Jing;  Peng, Yin-Jiang;  Sun, Jin-Jiang;  Liu, Qi-Li;  Zhou, Qiang
浏览  |  Adobe PDF(1577Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:72/26  |  提交时间:2016/09/27
Binaries: Eclipsing  Binaries: Semi-detached  Stars: Giant  Stars: Individual (Nsvs 1908107)  
Turbulent convection and pulsation stability of stars - II. Theoretical instability strip for delta Scuti and gamma Doradus stars 期刊论文
MONTHLY NOTICES OF THE ROYAL ASTRONOMICAL SOCIETY, 2016, 卷号: 457, 期号: 3, 页码: 3163-3177
作者:  Xiong, D. R.;  Deng, L.;  Zhang, C.;  Wang, K.
浏览  |  Adobe PDF(5256Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:56/23  |  提交时间:2016/09/27
Convection  Stars: Interiors  Stars: Oscillations  Stars: Variables: Delta Scuti  Stars: Variables: Gamma Doradus  
Formation of new stellar populations from gas accreted by massive young star clusters 期刊论文
NATURE, 2016, 卷号: 529, 期号: 7587, 页码: 502-+
作者:  Li, Chengyuan;  de Grijs, Richard;  Deng, Licai;  Geller, Aaron M.;  Xin, Yu;  Hu, Yi;  Faucher-Giguere, Claude-Andre
浏览  |  Adobe PDF(17097Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:48/9  |  提交时间:2016/09/27
无权访问的条目 图像
作者:  陆埮
JPEG(2144Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:9/0  |  提交时间:2016/11/22
无权访问的条目 图像
作者:  陆埮
JPEG(715Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:9/1  |  提交时间:2016/11/22
无权访问的条目 图像
作者:  陆埮
JPEG(2296Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:14/1  |  提交时间:2016/11/22
无权访问的条目 图像
作者:  陆埮
JPEG(95Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:9/1  |  提交时间:2016/11/15
无权访问的条目 图像
作者:  陆埮
JPEG(9Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:4/0  |  提交时间:2016/11/15
无权访问的条目 图像
作者:  陆埮
JPEG(1694Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:10/3  |  提交时间:2016/11/15
无权访问的条目 图像
作者:  陆埮
JPEG(18793Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:18/5  |  提交时间:2016/11/22