PMO OpenIR

浏览/检索结果: 共1166条,第1-10条 帮助

限定条件                
已选(0)清除 条数/页:   排序方式:
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Shi, J. C.;  Ma, Y. H.
Adobe PDF(684Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:36/1  |  提交时间:2016/03/03
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Su, Yang;  Zhang, Shaobo;  Shao, Xiangjun;  Yang, Ji
Adobe PDF(4040Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:32/1  |  提交时间:2016/03/03
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Jiang, Xue-Jian;  Liu, Hauyu Baobab;  Zhang, Qizhou;  Wang, Junzhi;  Zhang, Zhi-Yu;  Li, Juan;  Gao, Yu;  Gu, Qiusheng
Adobe PDF(1272Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:52/0  |  提交时间:2016/03/03
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Liu, X.-W;   Yuan, H.-B;   Huo, Z.-Y;  Zhang, H.-W.;  Zhao, H.-B;  Yao J. S;  Lu H;
Adobe PDF(47Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:58/1  |  提交时间:2016/03/03
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Li, Bin ;  Zhao, Haibin;   Lu, Hao
Adobe PDF(290Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:48/1  |  提交时间:2016/03/03
无权访问的条目 期刊论文
作者:  XIONG Da-run;  DENG Li-cai;  WANG Kun
Adobe PDF(556Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:47/0  |  提交时间:2016/03/03
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Chaoli Zhang;  Chengyuan Li;   Richard de Grijs
Adobe PDF(13579Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:25/0  |  提交时间:2016/03/03
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Q He,L Xiao,JB Balta,IP Baziotis,W Hsu,...
Adobe PDF(1586Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:40/0  |  提交时间:2016/03/03
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Yun Jiang,;  Jianghui Ji;  Jiangchuan Huang
Adobe PDF(463Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:70/0  |  提交时间:2016/03/03
无权访问的条目 期刊论文
作者:  贾奇;  徐瑾瑜
Adobe PDF(185Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:253/2  |  提交时间:2014/11/20