PMO OpenIR

浏览/检索结果: 共347条,第1-10条 帮助

限定条件                
已选(0)清除 条数/页:   排序方式:
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Li, Liang;  Wang, Yu;  Shao, Lang;  Wu, Xue-Feng;  Huang, Yong-Feng;  Zhang, Bing;  Ryde, Felix;  Yu, Hoi-Fung
Adobe PDF(7074Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:4/0  |  提交时间:2018/07/19
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Cui, Xiao-Hong;  Zou, Yuan-Chuan;  Wei, Jun-Jie;  Zheng, Wei-Kang;  Wu, Xue-Feng
Adobe PDF(562Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:3/0  |  提交时间:2018/07/19
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Wei Junjie;  Wu Xuefeng;  Wang Fayin;  Liu Zhu;  Dai Zigao;  Zhang Bing
Adobe PDF(879Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:5/0  |  提交时间:2018/07/19
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Liu, F. S.;  Jia, Meng;  Yesuf, Hassen M.;  Faber, S. M.;  Koo, David C.;  Guo, Yicheng;  Bell, Eric F.;  Jiang, Dongfei;  Wang, Weichen;  Koekemoer, Anton M.;  Zheng, Xianzhong;  Fang, Jerome J.;  Barro, Guillermo;  Perez-Gonzalez, Pablo G.;  Dekel, Avishai;  Kocevski, Dale;  Hathi, Nimish P.;  Croton, Darren;  Huertas-Company, M.;  Meng, Xianmin;  Tong, Wei;  Liu, Lu
Adobe PDF(575Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:5/0  |  提交时间:2018/07/19
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Lan, Mi-Xiang;  Wu, Xue-Feng;  Dai, Zi-Gao
Adobe PDF(575Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:3/0  |  提交时间:2018/07/19
无权访问的条目 期刊论文
作者:  He, Shiyuan;  Wang, Lifan;  Huang, Jianhua Z.
Adobe PDF(3166Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:4/0  |  提交时间:2018/07/19
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Li Bing;  Sun Hui;  Wang Lingjun;  Wei Junjie;  Huang Yongfeng;  Li Lixin;  Li Zhuo;  Liang Enwei;  Wu Xuefeng
Adobe PDF(2081Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:4/0  |  提交时间:2018/07/19
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Gao He;  Fan Xilong;  Wu Xuefeng;  Zhang Bing;  Sun Hui
Adobe PDF(1367Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:5/0  |  提交时间:2018/07/19
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Ai, Shunke;  Gao, He;  Dai, Zi-Gao;  Wu, Xue-Feng;  Li, Ang;  Zhang, Bing;  Li, Mu-Zi
Adobe PDF(485Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:3/0  |  提交时间:2018/07/19
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Cheng Xue;  Wang Jianli;  Liu Changhua
Adobe PDF(2696Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:12/0  |  提交时间:2018/07/19