PMO OpenIR
(本次检索基于用户作品认领结果)

浏览/检索结果: 共15条,第1-10条 帮助

限定条件        
已选(0)清除 条数/页:   排序方式:
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Gong, Y.;  Mao, R. Q.;  Fang, M.;  Zhang, S. B.;  Su, Y.;  Yang, J.;  Jiang, Z. B.;  Xu, Y.;  Wang, M.;  Wang, Y.;  Lu, D. R.;  Sun, J. X.
收藏  |  浏览/下载:13/0  |  提交时间:2016/09/27
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Gong, Y.;  Mao, R. Q.;  Fang, M.;  Zhang, S. B.;  Su, Y.;  Yang, J.;  Jiang, Z. B.;  Xu, Y.;  Wang, M.;  Wang, Y.;  Lu, D. R.;  Sun, J. X.
Adobe PDF(6378Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:12/0  |  提交时间:2016/09/27
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Liu, Tie;  Zhang, Qizhou;  Kim, Kee-Tae;  Wu, Yuefang;  Lee, Chang Won;  Lee, Jeong-Eun;  Tatematsu, Ken'ichi;  Choi, Minho;  Juvela, Mika;  Thompson, Mark;  Goldsmith, Paul F.;  Liu, Sheng-yuan;  Naomi, Hirano;  Koch, Patrick;  Henkel, Christian;  Sanhueza, Patricio;  He, JinHua;  Rivera-Ingraham, Alana;  Wang, Ke;  Cunningham, Maria R.;  Tang, Ya-Wen;  Lai, Shih-Ping;  Yuan, Jinghua;  Li, Di;  Fuller, Gary;  Kang, Miju;  Luong, Quang Nguyen;  Liu, Hauyu Baobab;  Ristorcelli, Isabelle;  Yang, Ji;  Xu, Ye;  Hirota, Tomoya;  Mardones, Diego;  Qin, Sheng-Li;  Chen, Huei-Ru;  Kwon, Woojin;  Meng, Fanyi;  Zhang, Huawei;  Kim, Mi-Ryang;  Yi, Hee-Weon
Adobe PDF(13277Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:14/0  |  提交时间:2016/09/27
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Su, Yang;  Zhang, Shaobo;  Shao, Xiangjun;  Yang, Ji
Adobe PDF(4040Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:48/2  |  提交时间:2016/03/03
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Li, Yingjie;  Xu, Ye;  Yang, Ji;  Du, Xin-Yu;  Lu, Deng-Rong;  Li, Fa-Cheng
Adobe PDF(1274Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:61/2  |  提交时间:2015/12/03
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Zhang, Shaobo;  Xu, Ye;  Yang, Ji
Adobe PDF(7696Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:228/2  |  提交时间:2014/11/20
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Jiang, Zhi-Bo;  Chen, Zhi-Wei;  Wang, Yuan;  Yang, Ji;  Huang, Jia-Sheng;  Zhang, Qi-Zhou;  Fazio, Giovani
Adobe PDF(526Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:331/2  |  提交时间:2014/01/08
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Liu, Qiang;  Yang, Ji;  Sun, Yan;  Xu, Ye
收藏  |  浏览/下载:10/0  |  提交时间:2016/09/27
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Sepulveda, I.;  Anglada, G.;  Estalella, R.;  Lopez, R.;  Girart, J. M.;  Yang, J.
Adobe PDF(1566Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:460/11  |  提交时间:2012/08/07
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Zhang, S. B.;  Yang, J.;  Xu, Y.;  Pandian, J. D.;  Menten, K. M.;  Henkel, C.
Adobe PDF(3256Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:365/6  |  提交时间:2012/08/07