PMO OpenIR
(本次检索基于用户作品认领结果)

浏览/检索结果: 共15条,第1-10条 帮助

限定条件        
已选(0)清除 条数/页:   排序方式:
Molecular clouds and star formation toward the Galactic plane within 216.25 degrees <= l <= 218.75 degrees and-0.75 degrees. <= b <= 1.25 degrees 期刊论文
ASTRONOMY & ASTROPHYSICS, 2016, 卷号: 588
作者:  Gong, Y.;  Mao, R. Q.;  Fang, M.;  Zhang, S. B.;  Su, Y.;  Yang, J.;  Jiang, Z. B.;  Xu, Y.;  Wang, M.;  Wang, Y.;  Lu, D. R.;  Sun, J. X.
收藏  |  浏览/下载:13/0  |  提交时间:2016/09/27
Surveys  Ism: Clouds  Stars: Formation  Radio Lines: Ism  Ism: Kinematics And Dynamics  
Molecular clouds and star formation toward the Galactic plane within 216.25 degrees <= l <= 218.75 degrees and-0.75 degrees. <= b <= 1.25 degrees 期刊论文
ASTRONOMY & ASTROPHYSICS, 2016, 卷号: 588
作者:  Gong, Y.;  Mao, R. Q.;  Fang, M.;  Zhang, S. B.;  Su, Y.;  Yang, J.;  Jiang, Z. B.;  Xu, Y.;  Wang, M.;  Wang, Y.;  Lu, D. R.;  Sun, J. X.
浏览  |  Adobe PDF(6378Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:14/1  |  提交时间:2016/09/27
Surveys  Ism: Clouds  Stars: Formation  Radio Lines: Ism  Ism: Kinematics And Dynamics  
PLANCK COLD CLUMPS IN THE lambda ORIONIS COMPLEX. I. DISCOVERY OF AN EXTREMELY YOUNG CLASS 0 PROTOSTELLAR OBJECT AND A PROTO-BROWN DWARF CANDIDATE IN THE BRIGHT-RIMMED CLUMP PGCC G192.32-11.88 期刊论文
ASTROPHYSICAL JOURNAL SUPPLEMENT SERIES, 2016, 卷号: 222, 期号: 1
作者:  Liu, Tie;  Zhang, Qizhou;  Kim, Kee-Tae;  Wu, Yuefang;  Lee, Chang Won;  Lee, Jeong-Eun;  Tatematsu, Ken'ichi;  Choi, Minho;  Juvela, Mika;  Thompson, Mark;  Goldsmith, Paul F.;  Liu, Sheng-yuan;  Naomi, Hirano;  Koch, Patrick;  Henkel, Christian;  Sanhueza, Patricio;  He, JinHua;  Rivera-Ingraham, Alana;  Wang, Ke;  Cunningham, Maria R.;  Tang, Ya-Wen;  Lai, Shih-Ping;  Yuan, Jinghua;  Li, Di;  Fuller, Gary;  Kang, Miju;  Luong, Quang Nguyen;  Liu, Hauyu Baobab;  Ristorcelli, Isabelle;  Yang, Ji;  Xu, Ye;  Hirota, Tomoya;  Mardones, Diego;  Qin, Sheng-Li;  Chen, Huei-Ru;  Kwon, Woojin;  Meng, Fanyi;  Zhang, Huawei;  Kim, Mi-Ryang;  Yi, Hee-Weon
浏览  |  Adobe PDF(13277Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:18/1  |  提交时间:2016/09/27
Ism: Jets And Outflows  Ism: Kinematics And Dynamics  Stars: Formation  
THE DENSE FILAMENTARY GIANT MOLECULAR CLOUD G23.0-0.4: BIRTHPLACE OF ONGOING MASSIVE STAR FORMATION 期刊论文
ASTROPHYSICAL JOURNAL, 2015, 卷号: 811, 期号: 2, 页码: 134-145
作者:  Su, Yang;  Zhang, Shaobo;  Shao, Xiangjun;  Yang, Ji
浏览  |  Adobe PDF(4040Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:50/2  |  提交时间:2016/03/03
Ism: Clouds  Ism: Individual Objects (Gmc G23.0-0.4)  Ism: Molecules  Stars: Formation  
CO CORE CANDIDATES IN THE GEMINI MOLECULAR CLOUD 期刊论文
ASTRONOMICAL JOURNAL, 2015, 卷号: 150, 期号: 2, 页码: 60
作者:  Li, Yingjie;  Xu, Ye;  Yang, Ji;  Du, Xin-Yu;  Lu, Deng-Rong;  Li, Fa-Cheng
浏览  |  Adobe PDF(1274Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:65/4  |  提交时间:2015/12/03
Ism: Kinematics And Dynamics  Ism: Molecules  Stars: Formation  
MOLECULAR CLOUDS IN THE NORTH AMERICAN AND PELICAN NEBULAE: STRUCTURES 期刊论文
ASTRONOMICAL JOURNAL, 2014, 卷号: 147, 期号: 3, 页码: 0
作者:  Zhang, Shaobo;  Xu, Ye;  Yang, Ji
Adobe PDF(7696Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:229/2  |  提交时间:2014/11/20
Ism: Kinematics And Dynamics  Ism: Molecules  Stars: Formation  
AFGL 5157 NH3: a new stellar cluster in the forming process 期刊论文
RESEARCH IN ASTRONOMY AND ASTROPHYSICS, 2013, 卷号: 13, 期号: 6, 页码: 695-704
作者:  Jiang, Zhi-Bo;  Chen, Zhi-Wei;  Wang, Yuan;  Yang, Ji;  Huang, Jia-Sheng;  Zhang, Qi-Zhou;  Fazio, Giovani
Adobe PDF(526Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:332/2  |  提交时间:2014/01/08
Ism: Individual (Afgl 5157)  Ism: Jets And Outflows  Ism: Lines And bAnds  Stars: Formation  
C2H, HC3N and HNC observations in OMC-2/3 期刊论文
RESEARCH IN ASTRONOMY AND ASTROPHYSICS, 2011, 卷号: 11, 期号: 6, 页码: 671-678
作者:  Liu, Qiang;  Yang, Ji;  Sun, Yan;  Xu, Ye
收藏  |  浏览/下载:10/0  |  提交时间:2016/09/27
Ism: Abundances  Ism: Individual (Orion Molecular Clouds)  Ism: Molecules  Stars: Formation  
Dense gas and the nature of the outflows 期刊论文
ASTRONOMY & ASTROPHYSICS, 2011, 卷号: 527, 页码: A41
作者:  Sepulveda, I.;  Anglada, G.;  Estalella, R.;  Lopez, R.;  Girart, J. M.;  Yang, J.
浏览  |  Adobe PDF(1566Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:460/11  |  提交时间:2012/08/07
Ism: Jets And Outflows  Ism: Molecules  Stars: Formation  
EARLY PHASE OF MASSIVE STAR FORMATION: A CASE STUDY OF THE INFRARED DARK CLOUD G084.81-01.09 期刊论文
ASTROPHYSICAL JOURNAL SUPPLEMENT SERIES, 2011, 卷号: 193, 期号: 1, 页码: 10(14pp)
作者:  Zhang, S. B.;  Yang, J.;  Xu, Y.;  Pandian, J. D.;  Menten, K. M.;  Henkel, C.
浏览  |  Adobe PDF(3256Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:365/6  |  提交时间:2012/08/07
Ism: Individual Objects (G084.81-01.09)  Ism: Kinematics And Dynamics  Ism: Molecules  Stars: Formation