PMO OpenIR
(本次检索基于用户作品认领结果)

浏览/检索结果: 共23条,第1-10条 帮助

限定条件        
已选(0)清除 条数/页:   排序方式:
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Du, Fujun;  Yang, Ji
Adobe PDF(512Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:458/8  |  提交时间:2011/12/29
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Jiang, Zhibo;  Tamura, Motohide;  Hoare, Melvin G.;  Yao, Yongqiang;  Ishii, Miki;  Fang, Min;  Yang, Ji
Adobe PDF(895Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:626/8  |  提交时间:2011/12/29
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Qiu, Keping;  Zhang, Qizhou;  Beuther, Henrik;  Yang, Ji
Adobe PDF(573Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:796/10  |  提交时间:2012/02/04
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Xu, Y.;  Shen, Z. -Q.;  Yang, J.;  Zheng, X. W.;  Miyazaki, A.;  Sunada, K.;  Ma, H. J.;  Li, J. J.;  Sun, J. X.;  Pei, C. C.
Adobe PDF(599Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:416/6  |  提交时间:2012/02/07
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Chen, X;  Yao, Y;  Yang, J;  Jiang, Z;  Ishii, M
Adobe PDF(650Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:474/1  |  提交时间:2012/12/22
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Takakuwa, S;  Ohashi, N;  Ho, PTP;  Qi, CH;  Wilner, DJ;  Zhang, QH;  Bourke, TL;  Hirano, N;  Choi, M;  Yang, J
Adobe PDF(281Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:456/1  |  提交时间:2012/12/22
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Ao, YP;  Yang, J;  Sunada, K
Adobe PDF(892Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:471/0  |  提交时间:2012/12/22
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Jiang, ZB;  Yang, J;  Yao, YQ;  Ishii, M;  Mao, RQ
Adobe PDF(1449Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:548/2  |  提交时间:2012/12/22
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Jiang, ZB;  Yao, YQ;  Yang, J;  Baba, D;  Kato, D;  Kurita, M;  Nagashima, C;  Nagata, T;  Nagayama, T;  Nakajima, Y;  Ishii, M;  Tamura, M;  Sugitani, K
Adobe PDF(1097Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:477/6  |  提交时间:2012/08/08
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Chen, YF;  Yao, YQ;  Yang, J;  Zeng, Q;  Sato, SJ
Adobe PDF(275Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:486/7  |  提交时间:2012/08/08