PMO OpenIR
(本次检索基于用户作品认领结果)

浏览/检索结果: 共16条,第1-10条 帮助

限定条件        
已选(0)清除 条数/页:   排序方式:
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Du, Xinyu;  Xu, Ye;  Yang, Ji;  Sun, Yan;  Li, Facheng;  Zhang, Shaobo;  Zhou, Xin
Adobe PDF(3295Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:15/0  |  提交时间:2016/09/27
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Su, Yang;  Zhang, Shaobo;  Shao, Xiangjun;  Yang, Ji
Adobe PDF(4040Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:48/2  |  提交时间:2016/03/03
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Li, Yingjie;  Xu, Ye;  Yang, Ji;  Du, Xin-Yu;  Lu, Deng-Rong;  Li, Fa-Cheng
Adobe PDF(1274Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:61/2  |  提交时间:2015/12/03
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Su, Yang;  Yang, Ji;  Zhou, Xin;  Zhou, Ping;  Chen, Yang
Adobe PDF(1200Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:186/1  |  提交时间:2015/05/22
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Zhou, Xin;  Yang, Ji;  Fang, Min;  Su, Yang
Adobe PDF(1143Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:216/1  |  提交时间:2014/11/20
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Su, Yang;  Fang, Min;  Yang, Ji;  Zhou, Ping;  Chen, Yang
Adobe PDF(2763Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:370/1  |  提交时间:2014/11/20
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Zhang, Shaobo;  Xu, Ye;  Yang, Ji
Adobe PDF(7696Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:228/2  |  提交时间:2014/11/20
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Liu, Qiang;  Yang, Ji;  Sun, Yan;  Xu, Ye
收藏  |  浏览/下载:10/0  |  提交时间:2016/09/27
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Sepulveda, I.;  Anglada, G.;  Estalella, R.;  Lopez, R.;  Girart, J. M.;  Yang, J.
Adobe PDF(1566Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:460/11  |  提交时间:2012/08/07
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Zhang, S. B.;  Yang, J.;  Xu, Y.;  Pandian, J. D.;  Menten, K. M.;  Henkel, C.
Adobe PDF(3256Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:365/6  |  提交时间:2012/08/07