PMO OpenIR
(本次检索基于用户作品认领结果)

浏览/检索结果: 共16条,第1-10条 帮助

限定条件        
已选(0)清除 条数/页:   排序方式:
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Wang, Ling-Jun;  Dai, Zi-Gao;  Liu, Liang-Duan;  Wu, Xue-Feng
Adobe PDF(953Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:8/0  |  提交时间:2016/09/27
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Lan, Mi-Xiang;  Wu, Xue-Feng;  Dai, Zi-Gao
Adobe PDF(1273Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:11/0  |  提交时间:2016/09/27
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Gao, He;  Ding, Xuan;  Wu, Xue-Feng;  Dai, Zi-Gao;  Zhang, Bing
Adobe PDF(477Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:44/0  |  提交时间:2015/12/03
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Yi, Shuang-Xi;  Wu, Xue-Feng;  Wang, Fa-Yin;  Dai, Zi-Gao
Adobe PDF(483Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:38/0  |  提交时间:2015/12/03
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Wu, Xue-Feng;  Gao, He;  Ding, Xuan;  Zhang, Bing;  Dai, Zi-Gao;  Wei, Jian-Yan
Adobe PDF(188Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:246/1  |  提交时间:2014/11/20
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Fan, Yi-Zhong;  Yu, Yun-Wei;  Xu, Dong;  Jin, Zhi-Ping;  Wu, Xue-Feng;  Wei, Da-Ming;  Zhang, Bing
Adobe PDF(198Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:723/1  |  提交时间:2014/01/08
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Gao, He;  Lei, Wei-Hua;  Wu, Xue-Feng;  Zhang, Bing
Adobe PDF(315Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:941/0  |  提交时间:2014/01/08
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Yi, Shuang-Xi;  Wu, Xue-Feng;  Dai, Zi-Gao
Adobe PDF(2149Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:555/0  |  提交时间:2014/01/08
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Jin, Zhi-Ping;  Xu, Dong;  Fan, Yi-Zhong;  Wu, Xue-Feng;  Wei, Da-Ming
Adobe PDF(134Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:680/2  |  提交时间:2014/01/08
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Liang, En-Wei;  Li, Liang;  Gao, He;  Zhang, Bing;  Liang, Yun-Feng;  Wu, Xue-Feng;  Yi, Shuang-Xi;  Dai, Zi-Gao;  Tang, Qing-Wen;  Chen, Jie-Min;  Lu, Hou-Jun;  Zhang, Jin;  Lu, Rui-Jing;  Lu, Lian-Zhong;  Wei, Jian-Yan
Adobe PDF(1641Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:506/0  |  提交时间:2014/01/08