PMO OpenIR
(本次检索基于用户作品认领结果)

浏览/检索结果: 共5条,第1-5条 帮助

限定条件        
已选(0)清除 条数/页:   排序方式:
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Deng, Can-Min;  Wang, Xiang-Gao;  Guo, Bei-Bei;  Lu, Rui-Jing;  Wang, Yuan-Zhu;  Wei, Jun-Jie;  Wu, Xue-Feng;  Liang, En-Wei
Adobe PDF(705Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:13/0  |  提交时间:2016/09/27
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Li, Long-Biao;  Zhang, Zhi-Bin;  Huang, Yong-Feng;  Wu, Xue-Feng;  Kong, Si-Wei;  Li, Di;  Chang, Heon-Young;  Choi, Chul-Sung
Adobe PDF(726Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:58/0  |  提交时间:2015/12/03
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Li, Liang;  Wu, Xue-Feng;  Huang, Yong-Feng;  Wang, Xiang-Gao;  Tang, Qing-Wen;  Liang, Yun-Feng;  Zhang, Bin-Bin;  Wang, Yu;  Geng, Jin-Jun;  Liang, En-Wei;  Wei, Jian-Yan;  Zhang, Bing;  Ryde, Felix
Adobe PDF(4590Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:61/0  |  提交时间:2015/12/03
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Lyu, Fen;  Liang, En-Wei;  Liang, Yun-Feng;  Wu, Xue-Feng;  Zhang, Jin;  Sun, Xiao-Na;  Lu, Rui-Jing;  Zhang, Bing
Adobe PDF(306Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:224/0  |  提交时间:2014/11/20
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Wei, Jun-Jie;  Wu, Xue-Feng;  Melia, Fulvio;  Wei, Da-Ming;  Feng, Long-Long
Adobe PDF(759Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:220/0  |  提交时间:2014/11/20