PMO OpenIR
(本次检索基于用户作品认领结果)

浏览/检索结果: 共22条,第1-10条 帮助

限定条件        
已选(0)清除 条数/页:   排序方式:
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Wang, Ling-Jun;  Dai, Zi-Gao;  Liu, Liang-Duan;  Wu, Xue-Feng
Adobe PDF(953Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:8/0  |  提交时间:2016/09/27
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Wang, Jie-Shuang;  Yang, Yuan-Pei;  Wu, Xue-Feng;  Dai, Zi-Gao;  Wang, Fa-Yin
收藏  |  浏览/下载:13/0  |  提交时间:2016/09/27
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Wang, Jie-Shuang;  Yang, Yuan-Pei;  Wu, Xue-Feng;  Dai, Zi-Gao;  Wang, Fa-Yin
Adobe PDF(263Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:10/0  |  提交时间:2016/09/27
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Deng, Can-Min;  Wang, Xiang-Gao;  Guo, Bei-Bei;  Lu, Rui-Jing;  Wang, Yuan-Zhu;  Wei, Jun-Jie;  Wu, Xue-Feng;  Liang, En-Wei
Adobe PDF(705Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:13/0  |  提交时间:2016/09/27
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Lan, Mi-Xiang;  Wu, Xue-Feng;  Dai, Zi-Gao
Adobe PDF(1273Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:11/0  |  提交时间:2016/09/27
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Gao, He;  Wu, Xue-Feng;  Meszaros, Peter
Adobe PDF(152Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:51/0  |  提交时间:2015/12/03
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Li, Long-Biao;  Zhang, Zhi-Bin;  Huang, Yong-Feng;  Wu, Xue-Feng;  Kong, Si-Wei;  Li, Di;  Chang, Heon-Young;  Choi, Chul-Sung
Adobe PDF(726Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:58/0  |  提交时间:2015/12/03
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Gao, He;  Ding, Xuan;  Wu, Xue-Feng;  Dai, Zi-Gao;  Zhang, Bing
Adobe PDF(477Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:44/0  |  提交时间:2015/12/03
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Yi, Shuang-Xi;  Wu, Xue-Feng;  Wang, Fa-Yin;  Dai, Zi-Gao
Adobe PDF(483Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:38/0  |  提交时间:2015/12/03
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Lyu, Fen;  Liang, En-Wei;  Liang, Yun-Feng;  Wu, Xue-Feng;  Zhang, Jin;  Sun, Xiao-Na;  Lu, Rui-Jing;  Zhang, Bing
Adobe PDF(306Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:224/0  |  提交时间:2014/11/20