PMO OpenIR
(本次检索基于用户作品认领结果)

浏览/检索结果: 共9条,第1-9条 帮助

限定条件        
已选(0)清除 条数/页:   排序方式:
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Liu, Bin;  Chen, Wei;  Liang, Yun-Feng;  Zhou, Bei;  He, Hao-Ning;  Tam, Pak-Hin Thomas;  Shao, Lang;  Jin, Zhi-Ping;  Fan, Yi-Zhong;  Wei, Da-Ming
Adobe PDF(302Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:264/0  |  提交时间:2014/11/20
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Zhang, Fu-Wen;  Shao, Lang;  Fan, Yi-Zhong;  Wei, Da-Ming
Adobe PDF(642Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:252/0  |  提交时间:2014/11/21
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Liang, Yun-Feng;  Zhou, Bei;  He, Hao-Ning;  Tam, Pak-Hin Thomas;  Fan, Yi-Zhong;  Wei, Da-Ming
Adobe PDF(544Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:381/1  |  提交时间:2014/11/20
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Fan, Yi-Zhong;  Yu, Yun-Wei;  Xu, Dong;  Jin, Zhi-Ping;  Wu, Xue-Feng;  Wei, Da-Ming;  Zhang, Bing
Adobe PDF(198Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:723/1  |  提交时间:2014/01/08
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Fan, Yi-Zhong;  Tam, P. H. T.;  Zhang, Fu-Wen;  Liang, Yun-Feng;  He, Hao-Ning;  Zhou, Bei;  Yang, Rui-Zhi;  Jin, Zhi-Ping;  Wei, Da-Ming
Adobe PDF(391Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:720/2  |  提交时间:2014/01/08
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Yang, Rui-Zhi;  Feng, Lei;  Li, Xiang;  Fan, Yi-Zhong
Adobe PDF(217Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:411/1  |  提交时间:2014/01/08
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Fan, Yi-Zhong;  Wei, Da-Ming;  Zhang, Fu-Wen;  Zhang, Bin-Bin
Adobe PDF(236Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:405/3  |  提交时间:2013/01/31
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Fan, Yi-Zhong;  Wei, Da-Ming
Adobe PDF(220Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:330/7  |  提交时间:2012/08/07
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Fan, Yi-Zhong;  Zhang, Bib-Bin;  Xu, Dong;  Liang, En-Wei;  Zhang, Bing
Adobe PDF(567Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:466/9  |  提交时间:2012/08/07