PMO OpenIR
(本次检索基于用户作品认领结果)

浏览/检索结果: 共10条,第1-10条 帮助

限定条件        
已选(0)清除 条数/页:   排序方式:
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Wei, Jun-Jie;  Wu, Xue-Feng;  Melia, Fulvio;  Wei, Da-Ming;  Feng, Long-Long
Adobe PDF(759Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:220/0  |  提交时间:2014/11/20
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Zhang, Fu-Wen;  Fan, Yi-Zhong;  Shao, Lang;  Wei, Da-Ming
收藏  |  浏览/下载:9/0  |  提交时间:2016/09/23
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Jin, Zhi-Ping;  Xu, Dong;  Fan, Yi-Zhong;  Wu, Xue-Feng;  Wei, Da-Ming
Adobe PDF(134Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:680/2  |  提交时间:2014/01/08
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Zhang, Bin-Bin;  Fan, Yi-Zhong;  Shen, Rong-Feng;  Xu, Dong;  Zhang, Fu-Wen;  Wei, Da-Ming;  Burrows, David N.;  Zhang, Bing;  Gehrels, Neil
Adobe PDF(999Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:473/2  |  提交时间:2013/01/31
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Wu, Shi-Wei;  Xu, Dong;  Zhang, Fu-Wen;  Wei, Da-Ming
Adobe PDF(528Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:471/3  |  提交时间:2013/01/31
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Zhang, Fu-Wen;  Shao, Lang;  Yan, Jing-Zhi;  Wei, Da-Ming
Adobe PDF(1161Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:400/2  |  提交时间:2013/01/31
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Shao, Lang;  Dai, Zi-Gao;  Fan, Yi-Zhong;  Zhang, Fu-Wen;  Jin, Zhi-Ping;  Wei, Da-Ming
Adobe PDF(864Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:417/7  |  提交时间:2012/08/07
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Shao, Lang;  Zhang, Fu-Wen;  Fan, Yi-Zhong;  Wei, Da-Ming
Adobe PDF(410Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:394/7  |  提交时间:2012/08/07
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Jin, Zhi-Ping;  Fan, Yi-Zhong;  Wei, Da-Ming
Adobe PDF(228Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:532/5  |  提交时间:2011/11/23
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Shao, Lang;  Fan, Yi-Zhong;  Wei, Da-Ming
Adobe PDF(553Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:479/6  |  提交时间:2011/11/23