PMO OpenIR
(本次检索基于用户作品认领结果)

浏览/检索结果: 共83条,第1-10条 帮助

限定条件        
已选(0)清除 条数/页:   排序方式:
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Liang, Yun-Feng;  Shen, Zhao-Qiang;  Li, Xiang;  Fan, Yi-Zhong;  Huang, Xiaoyuan;  Lei, Shi-Jun;  Feng, Lei;  Liang, En-Wei;  Chang, Jin
Adobe PDF(312Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:4/0  |  提交时间:2016/09/27
无权访问的条目 期刊论文
作者:  He, Hao-Ning;  Kusenko, Alexander;  Nagataki, Shigehiro;  Zhang, Bin-Bin;  Yang, Rui-Zhi;  Fan, Yi-Zhong
Adobe PDF(2625Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:3/0  |  提交时间:2016/09/27
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Li, Shang;  Liang, Yun-Feng;  Duan, Kai-Kai;  Shen, Zhao-Qiang;  Huang, Xiaoyuan;  Li, Xiang;  Fan, Yi-Zhong;  Liao, Neng-Hui;  Feng, Lei;  Chang, Jin
Adobe PDF(181Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:3/0  |  提交时间:2016/09/27
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Li, Xiang;  Shen, Zhao-Qiang;  Lu, Bo-Qiang;  Dong, Tie-Kuang;  Fan, Yi-Zhong;  Feng, Lei;  Liu, Si-Ming;  Chang, Jin
收藏  |  浏览/下载:5/0  |  提交时间:2016/09/27
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Li, Xiang;  Shen, Zhao-Qiang;  Lu, Bo-Qiang;  Dong, Tie-Kuang;  Fan, Yi-Zhong;  Feng, Lei;  Liu, Si-Ming;  Chang, Jin
收藏  |  浏览/下载:3/0  |  提交时间:2016/09/27
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Li, Xiang;  Shen, Zhao-Qiang;  Lu, Bo-Qiang;  Dong, Tie-Kuang;  Fan, Yi-Zhong;  Feng, Lei;  Liu, Si-Ming;  Chang, Jin
收藏  |  浏览/下载:6/0  |  提交时间:2016/09/27
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Jin, Zhi-Ping;  Li, Xiang;  Cano, Zach;  Covino, Stefano;  Fan, Yi-Zhong;  Wei, Da-Ming
Adobe PDF(287Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:27/0  |  提交时间:2016/02/25
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Liao, Neng-Hui;  Xin, Yu-Liang;  Li, Shang;  Jiang, Wei;  Liang, Yun-Feng;  Li, Xiang;  Zhang, Peng-Fei;  Chen, Liang;  Bai, Jin-Ming;  Fan, Yi-Zhong
Adobe PDF(799Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:78/0  |  提交时间:2015/12/03
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Zhou, Bei;  Liang, Yun-Feng;  Huang, Xiaoyuan;  Li, Xiang;  Fan, Yi-Zhong;  Feng, Lei;  Chang, Jin
Adobe PDF(2166Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:59/3  |  提交时间:2015/12/03
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Yang, Bin;  Jin, Zhi-Ping;  Li, Xiang;  Covino, Stefano;  Zheng, Xian-Zhong;  Hotokezaka, Kenta;  Fan, Yi-Zhong;  Piran, Tsvi;  Wei, Da-Ming
Adobe PDF(298Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:54/0  |  提交时间:2015/12/03