PMO OpenIR
(本次检索基于用户作品认领结果)

浏览/检索结果: 共56条,第1-10条 帮助

限定条件        
已选(0)清除 条数/页:   排序方式:
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Liang, Yun-Feng;  Shen, Zhao-Qiang;  Li, Xiang;  Fan, Yi-Zhong;  Huang, Xiaoyuan;  Lei, Shi-Jun;  Feng, Lei;  Liang, En-Wei;  Chang, Jin
Adobe PDF(312Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:4/0  |  提交时间:2016/09/27
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Huang, Xiaoyuan;  Lamperstorfer, Anna S.;  Tsai, Yue-Lin Sming;  Xu, Ming;  Yuan, Qiang;  Chang, Jin;  Dong, Yong-Wei;  Hu, Bing-Liang;  Lu, Jun-Guang;  Wang, Le;  Wu, Bo-Bing;  Zhang, Shuang-Nan
Adobe PDF(1185Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:5/0  |  提交时间:2016/09/27
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Li, Shang;  Liang, Yun-Feng;  Duan, Kai-Kai;  Shen, Zhao-Qiang;  Huang, Xiaoyuan;  Li, Xiang;  Fan, Yi-Zhong;  Liao, Neng-Hui;  Feng, Lei;  Chang, Jin
Adobe PDF(181Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:3/0  |  提交时间:2016/09/27
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Li, Xiang;  Shen, Zhao-Qiang;  Lu, Bo-Qiang;  Dong, Tie-Kuang;  Fan, Yi-Zhong;  Feng, Lei;  Liu, Si-Ming;  Chang, Jin
收藏  |  浏览/下载:5/0  |  提交时间:2016/09/27
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Li, Xiang;  Shen, Zhao-Qiang;  Lu, Bo-Qiang;  Dong, Tie-Kuang;  Fan, Yi-Zhong;  Feng, Lei;  Liu, Si-Ming;  Chang, Jin
收藏  |  浏览/下载:3/0  |  提交时间:2016/09/27
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Li, Xiang;  Shen, Zhao-Qiang;  Lu, Bo-Qiang;  Dong, Tie-Kuang;  Fan, Yi-Zhong;  Feng, Lei;  Liu, Si-Ming;  Chang, Jin
收藏  |  浏览/下载:6/0  |  提交时间:2016/09/27
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Zhou, Bei;  Liang, Yun-Feng;  Huang, Xiaoyuan;  Li, Xiang;  Fan, Yi-Zhong;  Feng, Lei;  Chang, Jin
Adobe PDF(2166Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:59/3  |  提交时间:2015/12/03
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Zhu, Meng-Hua;  Chang, Jin;  Xie, Minggang;  Fritz, Joerg;  Fernandes, Vera A.;  Ip, Wing-Huen;  Ma, Tao;  Xu, Aoao
Adobe PDF(3506Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:67/1  |  提交时间:2015/12/03
无权访问的条目 期刊论文
作者:  常进;  冯磊;  郭建华;  范一中
Adobe PDF(601Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:102/2  |  提交时间:2015/12/08
无权访问的条目 期刊论文
作者:  陈灯意;  伍健;  胡一鸣;  常进;  宫一忠;  蔡明生;  王焕玉;  张家宇;  崔兴柱;  汪锦州
Adobe PDF(2728Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:80/1  |  提交时间:2015/12/08