PMO OpenIR
(本次检索基于用户作品认领结果)

浏览/检索结果: 共73条,第1-10条 帮助

限定条件        
已选(0)清除 条数/页:   排序方式:
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Xin, Yu-Liang;  Liang, Yun-Feng;  Li, Xiang;  Yuan, Qiang;  Liu, Si-Ming;  Wei, Da-Ming
Adobe PDF(666Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:4/0  |  提交时间:2016/09/27
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Jin, Zhi-Ping;  Li, Xiang;  Cano, Zach;  Covino, Stefano;  Fan, Yi-Zhong;  Wei, Da-Ming
Adobe PDF(287Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:27/0  |  提交时间:2016/02/25
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Yang, Bin;  Jin, Zhi-Ping;  Li, Xiang;  Covino, Stefano;  Zheng, Xian-Zhong;  Hotokezaka, Kenta;  Fan, Yi-Zhong;  Piran, Tsvi;  Wei, Da-Ming
Adobe PDF(298Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:54/0  |  提交时间:2015/12/03
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Zhu, Biao;  Zhang, Fu-Wen;  Zhang, Shuai;  Jin, Zhi-Ping;  Wei, Da-Ming
Adobe PDF(215Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:80/0  |  提交时间:2015/12/03
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Zhang, S;  Jin, ZP;  Wei, DM
Adobe PDF(320Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:32/1  |  提交时间:2015/12/03
无权访问的条目 期刊论文
作者:  韦大明
Adobe PDF(99Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:104/18  |  提交时间:2016/01/28
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Li, Xiang;  Zhou, Bei;  He, Hao-Ning;  Fan, Yi-Zhong;  Wei, Da-Ming
Adobe PDF(228Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:158/0  |  提交时间:2015/05/22
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Zhou, Bei;  Li, Xiang;  Wang, Tao;  Fan, Yi-Zhong;  Wei, Da-Ming
Adobe PDF(340Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:216/0  |  提交时间:2014/11/20
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Liu, Bin;  Chen, Wei;  Liang, Yun-Feng;  Zhou, Bei;  He, Hao-Ning;  Tam, Pak-Hin Thomas;  Shao, Lang;  Jin, Zhi-Ping;  Fan, Yi-Zhong;  Wei, Da-Ming
Adobe PDF(302Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:255/0  |  提交时间:2014/11/20
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Wei, Jun-Jie;  Wu, Xue-Feng;  Melia, Fulvio;  Wei, Da-Ming;  Feng, Long-Long
Adobe PDF(759Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:217/0  |  提交时间:2014/11/20