PMO OpenIR

浏览/检索结果: 共275条,第1-10条 帮助

限定条件    
已选(0)清除 条数/页:   排序方式:
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Yu, Bo
Adobe PDF(508Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:35/0  |  提交时间:2015/12/03
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Contini, E.;  Kang, X.
Adobe PDF(282Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:54/0  |  提交时间:2015/12/03
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Liu, Y.;  Joergens, V.;  Bayo, A.;  Nielbock, M.;  Wang, H.
Adobe PDF(12Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:87/0  |  提交时间:2015/12/03
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Jiang Yun;  Hsu WeiBiao;  Guan YunBin;  Wang Ying
Adobe PDF(2437Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:43/0  |  提交时间:2015/12/03
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Deng, Xue-Mei;  Xie, Yi
Adobe PDF(424Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:50/0  |  提交时间:2015/12/03
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Cui, Xiaozhuang;  Jiang, Xinsheng;  Wang, Jian;  Wang, Xuance;  Zhuo, Jiewen;  Deng, Qi;  Liao, Shiyong;  Wu, Hao;  Jiang, Zhuofei;  Wei, Yanan
Adobe PDF(7248Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:45/0  |  提交时间:2015/12/03
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Zhang, Sun;  Dong, Yi-Qiao
Adobe PDF(149Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:80/1  |  提交时间:2015/12/03
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Chen, Hao;  Gao, Yu;  Braine, Jonathan;  Gu, Qiusheng
Adobe PDF(2012Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:40/0  |  提交时间:2015/12/03
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Gao, He;  Wu, Xue-Feng;  Meszaros, Peter
Adobe PDF(152Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:42/0  |  提交时间:2015/12/03
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Savcheva, A.;  Pariat, E.;  McKillop, S.;  McCauley, P.;  Hanson, E.;  Su, Y.;  Werner, E.;  DeLuca, E. E.
Adobe PDF(3886Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:61/0  |  提交时间:2015/12/03