PMO OpenIR

浏览/检索结果: 共18条,第1-10条 帮助

限定条件    
已选(0)清除 条数/页:   排序方式:
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Cui, Ming-Yang;  Zhang, Cun;  Zong, Hong-Shi
Adobe PDF(429Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:4/0  |  提交时间:2016/09/27
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Lu, Bo-Qiang;  Zong, Hong-Shi
Adobe PDF(542Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:4/0  |  提交时间:2016/09/27
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Zhang, Jin-Li;  Shi, Yuan-Mei;  Xu, Shu-Sheng;  Zong, Hong-Shi
收藏  |  浏览/下载:4/0  |  提交时间:2016/09/27
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Lu, Ya;  Cui, Zhu-Fang;  Pan, Zan;  Chang, Chao-Hsi;  Zong, Hong-Shi
收藏  |  浏览/下载:2/0  |  提交时间:2016/09/27
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Lu, Ya;  Cui, Zhu-Fang;  Pan, Zan;  Chang, Chao-Hsi;  Zong, Hong-Shi
收藏  |  浏览/下载:3/0  |  提交时间:2016/09/27
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Lu, Bo-Qiang;  Zong, Hong-Shi
Adobe PDF(379Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:2/0  |  提交时间:2016/09/27
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Du, Long;  Wang, Yong-Long;  Liang, Guo-Hua;  Kang, Guang-Zhen;  Zong, Hong-Shi
收藏  |  浏览/下载:4/0  |  提交时间:2016/09/27
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Du, Long;  Wang, Yong-Long;  Liang, Guo-Hua;  Kang, Guang-Zhen;  Zong, Hong-Shi
收藏  |  浏览/下载:4/0  |  提交时间:2016/09/27
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Du, Long;  Wang, Yong-Long;  Liang, Guo-Hua;  Kang, Guang-Zhen;  Liu, Xiao-Jun;  Zong, Hong-Shi
收藏  |  浏览/下载:4/0  |  提交时间:2016/09/27
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Wang, Yong-Long;  Zong, Hong-Shi
收藏  |  浏览/下载:4/0  |  提交时间:2016/09/27