PMO OpenIR

浏览/检索结果: 共11条,第1-10条 帮助

限定条件    
已选(0)清除 条数/页:   排序方式:
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Zhang, P. F.;  Xin, Y. L.;  Fu, L.;  Zhou, J. N.;  Yan, J. Z.;  Liu, Q. Z.;  Zhang, L.
Adobe PDF(842Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:5/0  |  提交时间:2016/09/27
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Wang, Jie-Shuang;  Yang, Yuan-Pei;  Wu, Xue-Feng;  Dai, Zi-Gao;  Wang, Fa-Yin
Adobe PDF(263Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:5/0  |  提交时间:2016/09/27
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Wu, Xue-Feng;  Zhang, Song-Bo;  Gao, He;  Wei, Jun-Jie;  Zou, Yuan-Chuan;  Lei, Wei-Hua;  Zhang, Bing;  Dai, Zi-Gao;  Meszaros, Peter
收藏  |  浏览/下载:4/0  |  提交时间:2016/09/27
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Wu, Xue-Feng;  Zhang, Song-Bo;  Gao, He;  Wei, Jun-Jie;  Zou, Yuan-Chuan;  Lei, Wei-Hua;  Zhang, Bing;  Dai, Zi-Gao;  Meszaros, Peter
Adobe PDF(220Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:4/0  |  提交时间:2016/09/27
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Wang, Jie-Shuang;  Yang, Yuan-Pei;  Wu, Xue-Feng;  Dai, Zi-Gao;  Wang, Fa-Yin
收藏  |  浏览/下载:3/0  |  提交时间:2016/09/27
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Yan, Jingzhi;  Zhang, Peng;  Liu, Wei;  Liu, Qingzhong
Adobe PDF(747Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:2/0  |  提交时间:2016/09/27
无权访问的条目 期刊论文
作者:  He, Hao-Ning;  Kusenko, Alexander;  Nagataki, Shigehiro;  Zhang, Bin-Bin;  Yang, Rui-Zhi;  Fan, Yi-Zhong
Adobe PDF(2625Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:3/0  |  提交时间:2016/09/27
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Wei, Jun-Jie;  Wang, Jie-Shuang;  Gao, He;  Wu, Xue-Feng
Adobe PDF(154Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:6/0  |  提交时间:2016/09/27
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Xin, Yu-Liang;  Liang, Yun-Feng;  Li, Xiang;  Yuan, Qiang;  Liu, Si-Ming;  Wei, Da-Ming
Adobe PDF(666Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:4/0  |  提交时间:2016/09/27
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Wei, Jun-Jie;  Gao, He;  Wu, Xue-Feng;  Meszaros, Peter
收藏  |  浏览/下载:3/0  |  提交时间:2016/09/27