PMO OpenIR

浏览/检索结果: 共615条,第1-10条 帮助

限定条件    
已选(0)清除 条数/页:   排序方式:
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Xu, Shu-Sheng;  Yan, Yan;  Cui, Zhu-Fang;  Zong, Hong-Shi
收藏  |  浏览/下载:5/0  |  提交时间:2016/09/27
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Xu, Shu-Sheng;  Yan, Yan;  Cui, Zhu-Fang;  Zong, Hong-Shi
收藏  |  浏览/下载:7/0  |  提交时间:2016/09/27
无权访问的条目 期刊论文
作者:  王丽娜
Adobe PDF(1542Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:7/2  |  提交时间:2018/01/29
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Wei, Jun-Jie;  Gao, He;  Wu, Xue-Feng;  Meszaros, Peter
收藏  |  浏览/下载:12/0  |  提交时间:2016/09/27
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Shi, J. C.;  Ma, Y. H.
Adobe PDF(684Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:45/1  |  提交时间:2016/03/03
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Zhang, Chaoli;  Li, Chengyuan;  de Grijs, Richard;  Bekki, Kenji;  Deng, Licai;  Zaggia, Simone;  Rubele, Stefano;  Piatti, Andres E.;  Cioni, Maria-Rosa L.;  Emerson, Jim;  For, Bi-Qing;  Ripepi, Vincenzo;  Marconi, Marcella;  Ivanov, Valentin D.;  Chen, Li
收藏  |  浏览/下载:11/0  |  提交时间:2016/09/27
无权访问的条目 期刊论文
作者:  首届香江学者 郑永春
Adobe PDF(1540Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:47/6  |  提交时间:2018/01/29
无权访问的条目 期刊论文
作者:  潮白
Microsoft Word(16Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:5/1  |  提交时间:2018/01/29
无权访问的条目 期刊论文
作者:  喻菲
Adobe PDF(726Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:7/3  |  提交时间:2018/01/29
无权访问的条目 期刊论文
作者:  谢博
Microsoft Word(95Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:6/1  |  提交时间:2018/01/29