PMO OpenIR

浏览/检索结果: 共342条,第1-10条 帮助

限定条件    
已选(0)清除 条数/页:   排序方式:
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Fan, Yi-Zhong;  Yu, Yun-Wei;  Xu, Dong;  Jin, Zhi-Ping;  Wu, Xue-Feng;  Wei, Da-Ming;  Zhang, Bing
Adobe PDF(198Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:723/1  |  提交时间:2014/01/08
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Galvan-Madrid, R.;  Liu, H. B.;  Zhang, Z-Y;  Pineda, J. E.;  Peng, T-C;  Zhang, Q.;  Keto, E. R.;  Ho, P. T. P.;  Rodriguez, L. F.;  Zapata, L.;  Peters, T.;  De Pree, C. G.
收藏  |  浏览/下载:11/0  |  提交时间:2016/09/23
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Guo, Y.;  Ding, M. D.;  Cheng, X.;  Zhao, J.;  Pariat, E.
收藏  |  浏览/下载:8/0  |  提交时间:2016/09/23
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Zhang, Youcai;  Yang, Xiaohu;  Wang, Huiyuan;  Wang, Lei;  Mo, H. J.;  van den Bosch, Frank C.
收藏  |  浏览/下载:34/0  |  提交时间:2016/09/23
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Huang, Jiangchuan;  Ji, Jianghui;  Ye, Peijian;  Wang, Xiaolei;  Yan, Jun;  Meng, Linzhi;  Wang, Su;  Li, Chunlai;  Li, Yuan;  Qiao, Dong;  Zhao, Wei;  Zhao, Yuhui;  Zhang, Tingxin;  Liu, Peng;  Jiang, Yun;  Rao, Wei;  Li, Sheng;  Huang, Changning;  Ip, Wing-Huen;  Hu, Shoucun;  Zhu, Menghua;  Yu, Liangliang;  Zou, Yongliao;  Tang, Xianglong;  Li, Jianyang;  Zhao, Haibin;  Huang, Hao;  Jiang, Xiaojun;  Bai, Jinming
收藏  |  浏览/下载:19/0  |  提交时间:2016/09/23
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Tang, J. F.;  Wu, D. J.;  Tan, C. M.
收藏  |  浏览/下载:10/0  |  提交时间:2016/09/23
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Zhao, G. Q.;  Chen, L.;  Wu, D. J.
收藏  |  浏览/下载:12/0  |  提交时间:2016/09/23
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Geng, J. J.;  Wu, X. F.;  Huang, Y. F.;  Yu, Y. B.
Adobe PDF(421Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:293/0  |  提交时间:2014/01/20
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Li, Hua-bai;  Fang, Min;  Henning, Thomas;  Kainulainen, Jouni
Adobe PDF(4849Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:367/0  |  提交时间:2014/01/08
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Wang, Lingzhi;  Macri, Lucas M.;  Wang, Lifan;  Ashley, Michael C. B.;  Cui, Xiangqun;  Peng, Long-Long;  Gong, Xuefei;  Lawrence, Jon S.;  Liu, Qiang;  Daniel Luong-Van;  Pennypacker, Carl R.;  Shang, Zhaohui;  Storey, John W. V.;  Yang, Huigen;  Yang, Ji;  Yuan, Xiangyan;  York, Donald G.;  Zhou, Xu;  Zhu, Zhenxi;  Zhu, Zonghong
Adobe PDF(639Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:385/2  |  提交时间:2014/01/08