PMO OpenIR

浏览/检索结果: 共117条,第1-10条 帮助

限定条件    
已选(0)清除 条数/页:   排序方式:
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Zhang, Xun-Yu;  Ouyang, Zi-Yuan;  Zhang, Xiao-Meng;  Chen, Yuan;  Tang, Xiao;  Xu, Ao-Ao;  Tang, Ze-Sheng;  Wu, Yun-Zhao
收藏  |  浏览/下载:6/0  |  提交时间:2016/09/27
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Pan, Yang;  Luo, Zhi-Quan;  Zhang, Xiao-Bin;  Deng, Li-Cai;  Wang, Kun;  Luo, Yang-Ping;  Fang, Wei-Jing;  Peng, Yin-Jiang;  Sun, Jin-Jiang;  Liu, Qi-Li;  Zhou, Qiang
Adobe PDF(1577Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:9/0  |  提交时间:2016/09/27
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Tan, Bao-Lin;  Karlicky, Marian;  Meszarosova, Hana;  Huang, Guang-Li
Adobe PDF(829Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:3/0  |  提交时间:2016/09/27
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Niu, Shu;  Yan, Shu-Ping;  Lei, Shi-Jun;  Nowak, Michael A.;  Schulz, Norbert S.;  Ji, Li
Adobe PDF(2750Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:3/0  |  提交时间:2016/09/27
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Zhan, Xiao-Liang;  Jiang, Zhi-Bo;  Chen, Zhi-Wei;  Zhang, Miao-Miao;  Song, Chao
收藏  |  浏览/下载:2/0  |  提交时间:2016/09/27
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Zhan, Xiao-Liang;  Jiang, Zhi-Bo;  Chen, Zhi-Wei;  Zhang, Miao-Miao;  Song, Chao
Adobe PDF(1122Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:2/0  |  提交时间:2016/09/27
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Li, Hai-Kun;  Zhang, Jiang-Shui;  Liu, Zhi-Wei;  Lu, Deng-Rong;  Wang, Min;  Wang, Jin
Adobe PDF(1236Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:7/0  |  提交时间:2016/09/27
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Wang, Bing-Ru;  Qian, Lei;  Li, Di;  Pan, Zhi-Chen
收藏  |  浏览/下载:3/0  |  提交时间:2016/09/27
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Wang, Xin;  Yan, Yi-Hua;  Ding, Ming-De;  Wang, Na;  Shan, Hao
收藏  |  浏览/下载:3/0  |  提交时间:2016/09/27
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Sun, Rong-Yu;  Zhao, Chang-Yin;  Lu, Yao
Adobe PDF(569Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:3/0  |  提交时间:2016/09/27