PMO OpenIR

浏览/检索结果: 共614条,第1-10条 帮助

限定条件    
已选(0)清除 条数/页:   排序方式:
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Hu, Ning;  Wang, Enci;  Lin, Zesen;  Kong, Xu;  Cheng, Fuzhen;  Fan, Zou;  Fang, Guangwen;  Lin, Lin;  Mao, Yewei;  Wang, Jing;  Zhou, Xu;  Zhou, Zhiming;  Zhu, Yinan;  Zou, Hu
Adobe PDF(2053Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:4/0  |  提交时间:2018/07/16
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Li, Shang;  Xia, Zi-Qing;  Liang, Yun-Feng;  Liao, Neng-Hui;  Fan, Yi-Zhong
Adobe PDF(1258Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:6/0  |  提交时间:2018/07/16
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Jiang, Dongfei;  Liu, F. S.;  Zheng, Xianzhong;  Yesuf, Hassen M.;  Koo, David C.;  Faber, S. M.;  Guo, Yicheng;  Koekemoer, Anton M.;  Wang, Weichen;  Fang, Jerome J.;  Barro, Guillermo;  Jia, Meng;  Tong, Wei;  Liu, Lu;  Meng, Xianmin;  Kocevski, Dale;  McGrath, Elizabeth J.;  Hathi, Nimish P.
Adobe PDF(37265Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:7/0  |  提交时间:2018/07/16
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Cornachione, Matthew A.;  Bolton, Adam S.;  Shu, Yiping;  Zheng, Zheng;  Montero-Dorta, Antonio D.;  Brownstein, Joel R.;  Oguri, Masamune;  Kochanek, Christopher S.;  Mao, Shude;  Perez-Fournon, Ismael;  Marques-Chaves, Rui;  Menard, Brice
Adobe PDF(1757Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:4/0  |  提交时间:2018/07/16
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Zhang, Peng-fei;  Zhang, Peng;  Liao, Neng-hui;  Yan, Jing-zhi;  Fan, Yi-zhong;  Liu, Qing-zhong
Adobe PDF(1440Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:3/0  |  提交时间:2018/07/16
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Gompertz, B. P.;  Levan, A. J.;  Tanvir, N. R.;  Hjorth, J.;  Covino, S.;  Evans, P. A.;  Fruchter, A. S.;  Gonzalez-Fernandez, C.;  Jin, Z. P.;  Lyman, J. D.;  Oates, S. R.;  O'Brien, P. T.;  Wiersema, K.
Adobe PDF(741Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:2/0  |  提交时间:2018/07/16
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Yang, Zihao;  Tian, Hui;  Peter, Hardi;  Su, Yang;  Samanta, Tanmoy;  Zhang, Jingwen;  Chen, Yajie
Adobe PDF(5184Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:4/0  |  提交时间:2018/07/16
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Tian, Hui;  Zhu, Xiaoshuai;  Peter, Hardi;  Zhao, Jie;  Samanta, Tanmoy;  Chen, Yajie
Adobe PDF(5746Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:3/0  |  提交时间:2018/07/16
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Ma, Peng-Xiong;  Jiang, Jin-Liang;  Wang, Hao;  Jin, Zhi-Ping;  Fan, Yi-Zhong;  Wei, Da-Ming
Adobe PDF(661Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:5/0  |  提交时间:2018/07/16
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Guo, Xiao-Lei;  Xin, Yu-Liang;  Liao, Neng-Hui;  Yuan, Qiang;  Gao, Wei-Hong;  Fan, Yi-Zhong
Adobe PDF(948Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:4/0  |  提交时间:2018/07/16