PMO OpenIR

浏览/检索结果: 共498条,第1-10条 帮助

限定条件    
已选(0)清除 条数/页:   排序方式:
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Ren, Zhiyuan;  Li, Di
收藏  |  浏览/下载:3/0  |  提交时间:2016/09/27
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Liu, Tie;  Zhang, Qizhou;  Kim, Kee-Tae;  Wu, Yuefang;  Lee, Chang-Won;  Goldsmith, Paul F.;  Li, Di;  Liu, Sheng-Yuan;  Chen, Huei-Ru;  Tatematsu, Ken'ichi;  Wang, Ke;  Lee, Jeong-Eun;  Qin, Sheng-Li;  Mardones, Diego;  Cho, Se-Hyung
收藏  |  浏览/下载:3/0  |  提交时间:2016/09/27
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Dunham, Michael M.;  Offner, Stella S. R.;  Pineda, Jaime E.;  Bourke, Tyler L.;  Tobin, John J.;  Arce, Hector G.;  Chen, Xuepeng;  Di Francesco, James;  Johnstone, Doug;  Lee, Katherine I.;  Myers, Philip C.;  Price, Daniel;  Sadavoy, Sarah I.;  Schnee, Scott
Adobe PDF(3186Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:6/0  |  提交时间:2016/09/27
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Zhang, Q.;  Huang, Y. F.;  Zong, H. S.
收藏  |  浏览/下载:3/0  |  提交时间:2016/09/27
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Zhao, Jie;  Gilchrist, Stuart A.;  Aulanier, Guillaume;  Schmieder, Brigitte;  Pariat, Etienne;  Li, Hui
Adobe PDF(2696Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:3/0  |  提交时间:2016/09/27
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Tang, J. F.;  Wu, D. J.;  Chen, L.;  Zhao, G. Q.;  Tan, C. M.
Adobe PDF(491Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:3/0  |  提交时间:2016/09/27
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Wang, Ling-Jun;  Dai, Zi-Gao;  Liu, Liang-Duan;  Wu, Xue-Feng
Adobe PDF(953Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:2/0  |  提交时间:2016/09/27
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Zhao, G. Q.;  Feng, H. Q.;  Wu, D. J.;  Chen, L.;  Tang, J. F.;  Liu, Q.
Adobe PDF(813Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:5/0  |  提交时间:2016/09/27
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Chen, Zhiwei;  Zhang, Shaobo;  Zhang, Miaomiao;  Jiang, Zhibo;  Tamura, Motohide;  Kwon, Jungmi
Adobe PDF(1383Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:6/0  |  提交时间:2016/09/27
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Wang, Ling-Jun;  Wang, S. Q.;  Dai, Z. G.;  Xu, Dong;  Han, Yan-Hui;  Wu, X. F.;  Wei, Jian-Yan
Adobe PDF(794Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:5/0  |  提交时间:2016/09/27