PMO OpenIR

浏览/检索结果: 共2373条,第1-10条 帮助

限定条件    
已选(0)清除 条数/页:   排序方式:
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Kong, Dali;  Zhang, Keke;  Schubert, Gerald
收藏  |  浏览/下载:43/0  |  提交时间:2016/10/08
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Shan, Wenlei;  Sekimoto, Yutaro;  Noguchi, Takashi
Adobe PDF(1324Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:17/1  |  提交时间:2016/09/27
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Zhou, Jiangcun;  Sun, Wenke;  Jin, Shuanggen;  Sun, Heping;  Xu, Jianqiao
收藏  |  浏览/下载:13/0  |  提交时间:2016/09/27
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Lavraud, B.;  Liu, Y.;  Segura, K.;  He, J.;  Qin, G.;  Temmer, M.;  Vial, J-C;  Xiong, M.;  Davies, J. A.;  Rouillard, A. P.;  Pinto, R.;  Auchere, F.;  Harrison, R. A.;  Eyles, C.;  Gan, W.;  Lamy, P.;  Xia, L.;  Eastwood, J. P.;  Kong, L.;  Wang, J.;  Wimmer-Schweingruber, R. F.;  Zhang, S.;  Zong, Q.;  Soucek, J.;  An, J.;  Prech, L.;  Zhang, A.;  Rochus, P.;  Bothmer, V.;  Janvier, M.;  Maksimovic, M.;  Escoubet, C. P.;  Kilpua, E. K. J.;  Tappin, J.;  Vainio, R.;  Poedts, S.;  Dunlop, M. W.;  Savani, N.;  Gopalswamy, N.;  Bale, S. D.;  Li, G.;  Howard, T.;  DeForest, C.;  Webb, D.;  Lugaz, N.;  Fuselier, S. A.;  Dalmasse, K.;  Tallineau, J.;  Vranken, D.;  Fernandez, J. G.
Adobe PDF(4299Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:33/0  |  提交时间:2016/10/08
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Shi, Sheng-Cai;  Zhang, Wen;  Li, Jing;  Miao, Wei;  Lin, Zhen-Hui;  Lou, Zheng;  Yao, Qi-Jun
Adobe PDF(601Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:51/4  |  提交时间:2016/02/25
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Zhang, Xun-Yu;  Ouyang, Zi-Yuan;  Zhang, Xiao-Meng;  Chen, Yuan;  Tang, Xiao;  Xu, Ao-Ao;  Tang, Ze-Sheng;  Wu, Yun-Zhao
收藏  |  浏览/下载:16/0  |  提交时间:2016/09/27
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Meng ZhiGuo;  Yang GuoDong;  Ping JinSong;  Cai ZhanChuan;  Gusev, Alexander;  Osei, Edward M.
收藏  |  浏览/下载:10/0  |  提交时间:2016/09/27
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Li, Shaolin;  Hsu, Weibiao;  Guan, Yunbin;  Wang, Linyan;  Wang, Ying
Adobe PDF(1045Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:14/0  |  提交时间:2016/10/08
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Li, Jing;  Yang, Jin-Ping;  Lin, Zhen-Hui;  Liu, Dong;  Shi, Sheng-Cai;  Mima, S.;  Furukawa, N.;  Otani, C.
Adobe PDF(512Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:19/2  |  提交时间:2016/09/27
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Pan, Yang;  Luo, Zhi-Quan;  Zhang, Xiao-Bin;  Deng, Li-Cai;  Wang, Kun;  Luo, Yang-Ping;  Fang, Wei-Jing;  Peng, Yin-Jiang;  Sun, Jin-Jiang;  Liu, Qi-Li;  Zhou, Qiang
Adobe PDF(1577Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:64/24  |  提交时间:2016/09/27