PMO OpenIR
(本次检索基于用户作品认领结果)

浏览/检索结果: 共57条,第1-10条 帮助

限定条件        
已选(0)清除 条数/页:   排序方式:
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Jin, Sheng;  Li, Shengtai;  Isella, Andrea;  Li, Hui;  Ji, Jianghui
Adobe PDF(914Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:4/0  |  提交时间:2016/09/27
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Luo, Jun;  Chen, Li-Sheng;  Duan, Hui-Zong;  Gong, Yun-Gui;  Hu, Shoucun;  Ji, Jianghui;  Liu, Qi;  Mei, Jianwei;  Milyukov, Vadim;  Sazhin, Mikhail;  Shao, Cheng-Gang;  Toth, Viktor T.;  Tu, Hai-Bo;  Wang, Yamin;  Wang, Yan;  Yeh, Hsien-Chi;  Zhan, Ming-Sheng;  Zhang, Yonghe;  Zharov, Vladimir;  Zhou, Ze-Bing
Adobe PDF(1236Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:4/0  |  提交时间:2016/09/27
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Luo, Jun;  Chen, Li-Sheng;  Duan, Hui-Zong;  Gong, Yun-Gui;  Hu, Shoucun;  Ji, Jianghui;  Liu, Qi;  Mei, Jianwei;  Milyukov, Vadim;  Sazhin, Mikhail;  Shao, Cheng-Gang;  Toth, Viktor T.;  Tu, Hai-Bo;  Wang, Yamin;  Wang, Yan;  Yeh, Hsien-Chi;  Zhan, Ming-Sheng;  Zhang, Yonghe;  Zharov, Vladimir;  Zhou, Ze-Bing
收藏  |  浏览/下载:5/0  |  提交时间:2016/09/27
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Jiang, Yun;  Ji, Jianghui;  Huang, Jiangchuan;  Marchi, Simone;  Li, Yuan;  Ip, Wing-Huen
收藏  |  浏览/下载:6/0  |  提交时间:2016/09/27
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Jiang, Yun;  Ji, Jianghui;  Huang, Jiangchuan;  Marchi, Simone;  Li, Yuan;  Ip, Wing-Huen
收藏  |  浏览/下载:5/0  |  提交时间:2016/09/27
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Yu, LiangLiang;  Ji, Jianghui
Adobe PDF(766Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:56/0  |  提交时间:2015/12/03
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Hu, Shou-Cun;  Ji, Jiang-Hui;  Zhao, Yu-Hui
Adobe PDF(1392Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:43/0  |  提交时间:2015/12/03
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Zhao, YH;  Ji, JH;  Huang, JC;  Hu, SC;  Hou, XY;  Li, Y;  Ip, WH
Adobe PDF(1845Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:51/0  |  提交时间:2015/12/03
无权访问的条目 期刊论文
作者:  赵玉晖;  胡寿村;  王素;  季江徽
Adobe PDF(553Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:57/0  |  提交时间:2015/12/08
无权访问的条目 期刊论文
作者:  胡寿村;  赵玉晖;  季江徽;  侯锡云
Adobe PDF(655Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:71/0  |  提交时间:2015/12/08