PMO OpenIR

浏览/检索结果: 共593条,第1-10条 帮助

限定条件    
已选(0)清除 条数/页:   排序方式:
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Xu, Shu-Sheng;  Yan, Yan;  Cui, Zhu-Fang;  Zong, Hong-Shi
收藏  |  浏览/下载:2/0  |  提交时间:2016/09/27
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Xu, Shu-Sheng;  Yan, Yan;  Cui, Zhu-Fang;  Zong, Hong-Shi
收藏  |  浏览/下载:1/0  |  提交时间:2016/09/27
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Wei, Jun-Jie;  Gao, He;  Wu, Xue-Feng;  Meszaros, Peter
收藏  |  浏览/下载:3/0  |  提交时间:2016/09/27
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Shi, J. C.;  Ma, Y. H.
Adobe PDF(684Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:36/1  |  提交时间:2016/03/03
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Zhang, Chaoli;  Li, Chengyuan;  de Grijs, Richard;  Bekki, Kenji;  Deng, Licai;  Zaggia, Simone;  Rubele, Stefano;  Piatti, Andres E.;  Cioni, Maria-Rosa L.;  Emerson, Jim;  For, Bi-Qing;  Ripepi, Vincenzo;  Marconi, Marcella;  Ivanov, Valentin D.;  Chen, Li
收藏  |  浏览/下载:3/0  |  提交时间:2016/09/27
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Du, Yi-Lun;  Lu, Ya;  Xu, Shu-Sheng;  Cui, Zhu-Fang;  Shi, Chao;  Zong, Hong-Shi
收藏  |  浏览/下载:3/0  |  提交时间:2016/09/27
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Zhou, X.;  Buechner, J.;  Barta, M.;  Gan, W.;  Liu, S.
Adobe PDF(3523Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:26/0  |  提交时间:2016/02/25
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Liu, Ji-Feng;  Bai, Yu;  Wang, Song;  Justham, Stephen;  Lu, You-Jun;  Gu, Wei-Min;  Liu, Qing-Zhong;  Di Stefano, Rosanne;  Guo, Jin-Cheng;  Cabrera-Lavers, Antonio;  Alvarez, Pedro;  Cao, Yi;  Kulkarni, Shri
收藏  |  浏览/下载:7/0  |  提交时间:2016/09/27
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Xu Shu-Sheng;  Shi Yuan-Mei;  Yang You-Chang;  Cui Zhu-Fang;  Zong Hong-Shi
收藏  |  浏览/下载:4/0  |  提交时间:2016/09/27
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Kawaguchi, Noriyuki;  Jiang, Wu;  Shen, Zhi-Qiang
收藏  |  浏览/下载:5/0  |  提交时间:2016/09/27