PMO OpenIR

浏览/检索结果: 共187条,第1-10条 帮助

限定条件    
已选(0)清除 条数/页:   排序方式:
X射线轫致辐射厚靶模型的改进及其在太阳耀斑观测中的应用 学位论文
: 中国科学院研究生院, 2010
苏杨
Adobe PDF(2835Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:636/43  |  提交时间:2013/07/04
方法  模型-太阳  耀斑-太阳  X射线  Y射线-太阳  色球层-太阳  日冕  
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Zhao, J. S.;  Wu, D. J.;  Lu, J. Y.
Adobe PDF(366Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:486/21  |  提交时间:2011/11/23
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Guo, Y.;  Ding, M. D.;  Schmieder, B.;  Li, H.;  Toeroek, T.;  Wiegelmann, T.
Adobe PDF(1048Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:501/7  |  提交时间:2011/11/23
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Li, Jing-Wei;  Li, Hui
Adobe PDF(68Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:459/9  |  提交时间:2011/11/23
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Natale, G.;  Tuffs, R. J.;  Xu, C. K.;  Popescu, C. C.;  Fischera, J.;  Lisenfeld, U.;  Lu, N.;  Appleton, P.;  Dopita, M.;  Duc, P. -A.;  Gao, Y.;  Reach, W.;  Sulentic, J.;  Yun, M.
Adobe PDF(1981Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:498/12  |  提交时间:2011/11/23
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Mao, Rui-Qing;  Schulz, Andreas;  Henkel, Christian;  Mauersberger, Rainer;  Muders, Dirk;  Dinh-V-Trung
收藏  |  浏览/下载:3/0  |  提交时间:2016/09/27
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Jin, Zhi-Ping;  Fan, Yi-Zhong;  Wei, Da-Ming
Adobe PDF(228Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:526/5  |  提交时间:2011/11/23
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Gan, Jian-Ling;  Kang, Xi;  Hou, Jin-Liang;  Chang, Rui-Xiang
收藏  |  浏览/下载:4/0  |  提交时间:2016/09/27
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Zou, Hu;  Zhou, Xu;  Jiang, Zhaoji;  Ashley, M. C. B.;  Cui, Xiangqun;  Feng, Longlong;  Gong, Xuefei;  Hu, Jingyao;  Kulesa, C. A.;  Lawrence, J. S.;  Liu, Genrong;  Luong-Van, D. M.;  Ma, Jun;  Moore, A. M.;  Pennypacker, C. R.;  Qin, Weijia;  Shang, Zhaohui;  Storey, J. W. V.;  Sun, Bo;  Travouillon, T.;  Walker, C. K.;  Wang, Jiali;  Wang, Lifan;  Wu, Jianghua;  Wu, Zhenyu;  Xia, Lirong;  Yan, Jun;  Yang, Ji;  Yang, Huigen;  Yao, Yongqiang;  Yuan, Xiangyan;  York, D. G.;  Zhang, Zhanhai;  Zhu, Zhenxi
Adobe PDF(37Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:498/7  |  提交时间:2011/11/23
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Zhang, Ai-Cheng;  Hsu, Wei-Biao;  Floss, Christine;  Li, Xian-Hua;  Li, Qiu-Li;  Liu, Yang;  Taylor, Lawrence A.
Adobe PDF(927Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:482/12  |  提交时间:2011/11/23