PMO OpenIR

浏览/检索结果: 共109条,第1-10条 帮助

已选(0)清除 条数/页:   排序方式:
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Miao, W.;  Zhang, W.;  Zhou, K. M.;  Zhang, K.;  Duan, W. Y.;  Yao, Q. J.;  Shi, S. C.
Adobe PDF(186Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:427/3  |  提交时间:2014/01/08
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Liu, Kuan-Yu;  Wang, Ming-Jye;  Li, Chao-Te;  Chen, Tse-Jun;  Shi, Sheng-Cai
Adobe PDF(631Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:384/1  |  提交时间:2014/01/08
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Ji, Lu;  Gao, Xiaoxin;  Ge, Deyong;  Xie, Wei;  Wang, Pei;  Zhao, Xinjie;  Wang, Zheng;  He, Ming;  Zhang, Xu;  Li, Wei;  Song, Feng;  Yan, Shaolin
Adobe PDF(437Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:387/0  |  提交时间:2014/01/08
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Zhang, W.;  Miao, W.;  Li, S. L.;  Zhou, K. M.;  Shi, S. C.;  Gao, J. R.;  Goltsman, G. N.
Adobe PDF(619Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:426/5  |  提交时间:2014/01/08
无权访问的条目 期刊论文
-
Adobe PDF(1308Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:291/1  |  提交时间:2014/01/08
无权访问的条目 期刊论文
-
Adobe PDF(4578Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:286/0  |  提交时间:2014/01/08
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Tian Ge;  Yang Jinping;  Wu Wen
Adobe PDF(302Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:358/1  |  提交时间:2014/01/08
无权访问的条目 期刊论文
-
Adobe PDF(221Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:398/2  |  提交时间:2014/01/08
无权访问的条目 期刊论文
-
Adobe PDF(1511Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:438/0  |  提交时间:2014/01/08
无权访问的条目 期刊论文
-
Adobe PDF(563Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:422/1  |  提交时间:2014/01/08