PMO OpenIR

浏览/检索结果: 共21条,第1-10条 帮助

已选(0)清除 条数/页:   排序方式:
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Yang, Yupeng;  Yang, Guilin;  Huang, Xiaoyuan;  Chen, Xuelei;  Lu, Tan;  Zong, Hongshi
Adobe PDF(310Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:393/2  |  提交时间:2014/01/08
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Tsai, Yue-Lin Sming;  Yuan, Qiang;  Huang, Xiaoyuan
Adobe PDF(648Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:503/0  |  提交时间:2014/01/08
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Yu, Bo
Adobe PDF(649Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:287/2  |  提交时间:2014/01/08
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Fan, Yi-Zhong;  Yang, Rui-Zhi;  Chang, Jin
Adobe PDF(206Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:595/10  |  提交时间:2012/08/07
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Liu, Jie;  Li, Mingzhe;  Zhang, Xinmin
Adobe PDF(288Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:374/12  |  提交时间:2012/08/07
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Balakin, Alexander B.;  Ni, Wei-Tou
Adobe PDF(318Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:491/14  |  提交时间:2011/11/23
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Ni, Wei-Tou
Adobe PDF(175Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:458/8  |  提交时间:2011/12/08
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Shao, Chengwen;  Huang, Guangli
Adobe PDF(252Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:414/1  |  提交时间:2011/12/08
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Deng, Xue-Mei;  Xie, Yi;  Huang, Tian-Yi
Adobe PDF(1404Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:516/7  |  提交时间:2011/12/08
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Jiang, Zhibo;  Tamura, Motohide;  Hoare, Melvin G.;  Yao, Yongqiang;  Ishii, Miki;  Fang, Min;  Yang, Ji
Adobe PDF(895Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:626/8  |  提交时间:2011/12/29