PMO OpenIR

浏览/检索结果: 共1732条,第1-10条 帮助

已选(0)清除 条数/页:   排序方式:
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Greve, T. R.;  Leonidaki, I.;  Xilouris, E. M.;  Weiss, A.;  Zhang, Z. -Y.;  van der Werf, P.;  Aalto, S.;  Armus, L.;  Diaz-Santos, T.;  Evans, A. S.;  Fischer, J.;  Gao, Y.;  Gonzalez-Alfonso, E.;  Harris, A.;  Henkel, C.;  Meijerink, R.;  Naylor, D. A.;  Smith, H. A.;  Spaans, M.;  Stacey, G. J.;  Veilleux, S.;  Walter, F.
Adobe PDF(1418Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:227/0  |  提交时间:2014/11/21
无权访问的条目 期刊论文
作者:  陆埮
Adobe PDF(160Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:270/103  |  提交时间:2015/04/14
无权访问的条目 期刊论文
作者:  陆埮
Adobe PDF(340Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:198/71  |  提交时间:2015/04/14
明制简仪上地平日晷时间刻线的偏差与地理经度差修正问题的考证 文集
2014
作者:  刘炎;  张旸
Adobe PDF(972Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:233/112  |  提交时间:2015/05/04
明制简仪  地平日晷  刻线偏差  经度差改正  明代建造  
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Fan, Yi-Zhong;  Yu, Yun-Wei;  Xu, Dong;  Jin, Zhi-Ping;  Wu, Xue-Feng;  Wei, Da-Ming;  Zhang, Bing
Adobe PDF(198Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:717/1  |  提交时间:2014/01/08
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Li, You-Ping;  Gan, Wei-Qun;  Feng, Li;  Liu, Si-Ming;  Struminsky, A.
Adobe PDF(393Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:409/0  |  提交时间:2014/01/08
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Shen, Y. -D.;  Liu, Y.;  Su, J. -T.;  Li, H.;  Zhang, X. -F.;  Tian, Z. -J.;  Zhao, R. -J.;  Elmhamdi, A.
Adobe PDF(1089Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:330/0  |  提交时间:2014/01/08
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Wang, Lingzhi;  Macri, Lucas M.;  Wang, Lifan;  Ashley, Michael C. B.;  Cui, Xiangqun;  Peng, Long-Long;  Gong, Xuefei;  Lawrence, Jon S.;  Liu, Qiang;  Daniel Luong-Van;  Pennypacker, Carl R.;  Shang, Zhaohui;  Storey, John W. V.;  Yang, Huigen;  Yang, Ji;  Yuan, Xiangyan;  York, Donald G.;  Zhou, Xu;  Zhu, Zhenxi;  Zhu, Zonghong
Adobe PDF(639Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:380/2  |  提交时间:2014/01/08
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Yang, Ji;  Zuo, Ying-Xi;  Lou, Zheng;  Cheng, Jing-Quan;  Zhang, Qi-Zhou;  Shi, Sheng-Cai;  Huang, Jia-Sheng;  Yao, Qi-Jun;  Wang, Zhong
Adobe PDF(7768Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:425/4  |  提交时间:2014/01/08
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Li, Hua-bai;  Fang, Min;  Henning, Thomas;  Kainulainen, Jouni
Adobe PDF(4849Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:362/0  |  提交时间:2014/01/08