PMO OpenIR

浏览/检索结果: 共6210条,第41-50条 帮助

限定条件    
已选(0)清除 条数/页:   排序方式:
A challenge to identify an optical counterpart of the gravitational wave event GW151226 with Hyper Suprime-Cam(dagger) 期刊论文
PUBLICATIONS OF THE ASTRONOMICAL SOCIETY OF JAPAN, 2018, 卷号: 70, 期号: 1, 页码: 1
作者:  Utsumi, Yousuke;  Tominaga, Nozomu;  Tanaka, Masaomi;  Morokuma, Tomoki;  Yoshida, Michitoshi;  Asakura, Yuichiro;  Finet, Francois;  Furusawa, Hisanori;  Kawabata, Koji S.;  Liu, Wei;  Matsubayashi, Kazuya;  Moritani, Yuki;  Motohara, Kentaro;  Nakata, Fumiaki;  Ohta, Kouji;  Terai, Tsuyoshi;  Uemura, Makoto;  Yasuda, Naoki
浏览  |  Adobe PDF(2108Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:9/2  |  提交时间:2018/07/19
Influence of Ice Nuclei Parameterization Schemes on the Hail Process 期刊论文
ADVANCES IN METEOROLOGY, 2018, 页码: 4204137
作者:  Liu, Xiaoli;  Fu, Ye;  Cao, Zhibin;  Jin, Shuanglong
浏览  |  Adobe PDF(10211Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:4/0  |  提交时间:2018/07/19
An estimation of Envisat's rotational state accounting for the precession of its rotational axis caused by gravity-gradient torque 期刊论文
ADVANCES IN SPACE RESEARCH, 2018, 卷号: 61, 期号: 1, 页码: 182-188
作者:  Lin, Hou-Yuan;  Zhao, Chang-Yin
浏览  |  Adobe PDF(792Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:5/1  |  提交时间:2018/07/19
Einstein Probe: Exploring the ever-changing X-ray Universe 期刊论文
Scientia Sinica Physica, Mechanica & Astronomica(中国科学,物理,力学,天文学), 2018, 卷号: 48, 期号: 3, 页码: 39502
作者:  Yuan Weimin;  Zhang Chen;  Chen Yong;  Sun Shengli;  Zhang Yonghe;  Cui Wei;  Ling Zhixing;  Huang Maohai;  Zhao Donghua;  Wang Wenxin;  Qiu Yulei;  Liu Zhu;  Pan Haiwu;  Cai Hongbo;  Deng Jinsong;  Jia Zhenqing;  Jin Chichuan;  Sun Hui;  Hu Haibo;  Liu Feifei;  Zhang Mo;  Song Liming;  Lu Fangjun;  Jia Shumei;  Li Chengkui;  Zhao Haisheng;  Ge Mingyu;  Zhang Juan;  Cui Weiwei;  Wang Yusa;  Wang Juan;  Sun Xiaojin;  Jin Ge;  Li Longhui;  Chen Fansheng;  Cai Zhiming;  Guo Tong;  Liu Guohua;  Liu Huaqiu;  Feng Hua;  Zhang Shuangnan;  Zhang Bing;  Dai Zigao;  Wu Xuefeng;  Gou Lijun
浏览  |  Adobe PDF(6661Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:6/1  |  提交时间:2018/07/19
Geology, tectonism and composition of the northwest Imbrium region 期刊论文
ICARUS, 2018, 卷号: 303, 页码: 67-90
作者:  Wu, Yunzhao;  Li, Lin;  Luo, Xiaoxing;  Lu, Yu;  Chen, Yuan;  Pieters, Cade M.;  Basilevsky, Alexander T.;  Head, James W.
浏览  |  Adobe PDF(16396Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:18/1  |  提交时间:2018/07/19
The Thickness and Volume of Young Basalts Within Mare Imbrium 期刊论文
JOURNAL OF GEOPHYSICAL RESEARCH-PLANETS, 2018, 卷号: 123, 期号: 2, 页码: 630-645
作者:  Chen, Yuan;  Li, Chunlai;  Ren, Xin;  Liu, Jianjun;  Wu, Yunzhao;  Lu, Yu;  Cai, Wei;  Zhang, Xunyu
浏览  |  Adobe PDF(7798Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:12/1  |  提交时间:2018/07/19
The Absolute Reflectance and New Calibration Site of the Moon 期刊论文
ASTRONOMICAL JOURNAL, 2018, 卷号: 155, 期号: 5, 页码: 213
作者:  Wu, Yunzhao;  Wang, Zhenchao;  Cai, Wei;  Lu, Yu
浏览  |  Adobe PDF(4347Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:15/3  |  提交时间:2018/07/19
Multiple impact events on the L-chondritic parent body: Insights from SIMS U-Pb dating of Ca-phosphates in the NWA 7251 L-melt breccia 期刊论文
METEORITICS & PLANETARY SCIENCE, 2018, 卷号: 53, 期号: 5, 页码: 1081-1095
作者:  Li, Ye;  Hsu, Weibiao
浏览  |  Adobe PDF(1618Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:18/1  |  提交时间:2018/07/19
The Thickness and Scale of Late-stage Basalts in Oceanus Procellarum 期刊论文
Acta Astronomica Sinica(天文学报), 2018, 卷号: 59, 期号: 2, 页码: 14
作者:  Hu Xiaoyi;  Chen Yuan;  Zhang Xunyu;  Li Shaolin;  Xia Xueqi;  Wu Yunzhao
浏览  |  Adobe PDF(11562Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:9/0  |  提交时间:2018/07/19
Searching for spectral oscillations due to photon-axionlike particle conversion using the Fermi-LAT observations of bright supernova remnants 期刊论文
PHYSICAL REVIEW D, 2018, 卷号: 97, 期号: 6, 页码: 63003
作者:  Xia, Zi-Qing;  Zhang, Cun;  Liang, Yun-Feng;  Feng, Lei;  Yuan, Qiang;  Fan, Yi-Zhong;  Wu, Jian
浏览  |  Adobe PDF(817Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:13/1  |  提交时间:2018/07/19