PMO OpenIR

浏览/检索结果: 共6210条,第41-50条 帮助

限定条件    
已选(0)清除 条数/页:   排序方式:
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Utsumi, Yousuke;  Tominaga, Nozomu;  Tanaka, Masaomi;  Morokuma, Tomoki;  Yoshida, Michitoshi;  Asakura, Yuichiro;  Finet, Francois;  Furusawa, Hisanori;  Kawabata, Koji S.;  Liu, Wei;  Matsubayashi, Kazuya;  Moritani, Yuki;  Motohara, Kentaro;  Nakata, Fumiaki;  Ohta, Kouji;  Terai, Tsuyoshi;  Uemura, Makoto;  Yasuda, Naoki
Adobe PDF(2108Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:6/0  |  提交时间:2018/07/19
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Liu, Xiaoli;  Fu, Ye;  Cao, Zhibin;  Jin, Shuanglong
Adobe PDF(10211Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:4/0  |  提交时间:2018/07/19
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Lin, Hou-Yuan;  Zhao, Chang-Yin
Adobe PDF(792Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:4/0  |  提交时间:2018/07/19
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Yuan Weimin;  Zhang Chen;  Chen Yong;  Sun Shengli;  Zhang Yonghe;  Cui Wei;  Ling Zhixing;  Huang Maohai;  Zhao Donghua;  Wang Wenxin;  Qiu Yulei;  Liu Zhu;  Pan Haiwu;  Cai Hongbo;  Deng Jinsong;  Jia Zhenqing;  Jin Chichuan;  Sun Hui;  Hu Haibo;  Liu Feifei;  Zhang Mo;  Song Liming;  Lu Fangjun;  Jia Shumei;  Li Chengkui;  Zhao Haisheng;  Ge Mingyu;  Zhang Juan;  Cui Weiwei;  Wang Yusa;  Wang Juan;  Sun Xiaojin;  Jin Ge;  Li Longhui;  Chen Fansheng;  Cai Zhiming;  Guo Tong;  Liu Guohua;  Liu Huaqiu;  Feng Hua;  Zhang Shuangnan;  Zhang Bing;  Dai Zigao;  Wu Xuefeng;  Gou Lijun
Adobe PDF(6661Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:4/0  |  提交时间:2018/07/19
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Wu, Yunzhao;  Li, Lin;  Luo, Xiaoxing;  Lu, Yu;  Chen, Yuan;  Pieters, Cade M.;  Basilevsky, Alexander T.;  Head, James W.
Adobe PDF(16396Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:14/0  |  提交时间:2018/07/19
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Chen, Yuan;  Li, Chunlai;  Ren, Xin;  Liu, Jianjun;  Wu, Yunzhao;  Lu, Yu;  Cai, Wei;  Zhang, Xunyu
Adobe PDF(7798Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:9/0  |  提交时间:2018/07/19
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Wu, Yunzhao;  Wang, Zhenchao;  Cai, Wei;  Lu, Yu
Adobe PDF(4347Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:8/0  |  提交时间:2018/07/19
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Li, Ye;  Hsu, Weibiao
Adobe PDF(1618Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:16/0  |  提交时间:2018/07/19
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Hu Xiaoyi;  Chen Yuan;  Zhang Xunyu;  Li Shaolin;  Xia Xueqi;  Wu Yunzhao
Adobe PDF(11562Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:8/0  |  提交时间:2018/07/19
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Xia, Zi-Qing;  Zhang, Cun;  Liang, Yun-Feng;  Feng, Lei;  Yuan, Qiang;  Fan, Yi-Zhong;  Wu, Jian
Adobe PDF(817Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:10/1  |  提交时间:2018/07/19