PMO OpenIR

浏览/检索结果: 共6210条,第31-40条 帮助

限定条件    
已选(0)清除 条数/页:   排序方式:
Neutrinos from Choked Jets Accompanied by Type-II Supernovae 期刊论文
ASTROPHYSICAL JOURNAL, 2018, 卷号: 856, 期号: 2, 页码: 119
作者:  He, Hao-Ning;  Kusenko, Alexander;  Nagataki, Shigehiro;  Fan, Yi-Zhong;  Wei, Da-Ming
浏览  |  Adobe PDF(697Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:10/2  |  提交时间:2018/07/16
Scalar dark matter interpretation of the DAMPE data with U(l) gauge Interactions 期刊论文
PHYSICAL REVIEW D, 2018, 卷号: 97, 期号: 9, 页码: 95011
作者:  Cao, Junjie;  Feng, Lei;  Guo, Xiaofei;  Shang, Liangliang;  Wang, Fei;  Wu, Peiwen
浏览  |  Adobe PDF(473Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:13/1  |  提交时间:2018/07/16
Measuring patchy reionization with kSZ(2)-21 cm correlations 期刊论文
MONTHLY NOTICES OF THE ROYAL ASTRONOMICAL SOCIETY, 2018, 卷号: 476, 期号: 3, 页码: 4025-4031
作者:  Ma, Q.;  Helgason, K.;  Komatsu, E.;  Ciardi, B.;  Ferrara, A.
浏览  |  Adobe PDF(1274Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:6/0  |  提交时间:2018/07/16
Photometric Solutions of Three Eclipsing Binary Stars Observed from Dome A, Antarctica 期刊论文
ASTRONOMICAL JOURNAL, 2018, 卷号: 155, 期号: 4, 页码: 168
作者:  Liu, N.;  Fu, J. N.;  Zong, W.;  Wang, L. Z.;  Uddin, S. A.;  Zhang, X. B.;  Zhang, Y. P.;  Cang, T. Q.;  Li, G.;  Yang, Y.;  Yang, G. C.;  Mould, J.;  Morrell, N.
浏览  |  Adobe PDF(1766Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:6/0  |  提交时间:2018/07/16
Electron-Beam Evaporated Superconducting Titanium Thin Films for Antenna-Coupled Transition Edge Sensors 期刊论文
IEEE TRANSACTIONS ON APPLIED SUPERCONDUCTIVITY, 2018, 卷号: 28, 期号: 4, 页码: 2100204
作者:  Wang, Zheng;  Zhang, Wen;  Miao, Wei;  Liu, Dong;  Zhong, Jia-Qiang;  Shi, Sheng-Cai
浏览  |  Adobe PDF(499Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:27/2  |  提交时间:2018/07/19
Spectral Line On-The-Fly Observing System of the Delingha 13.7 m Telescope 期刊论文
Acta Astronomica Sinica(天文学报), 2018, 卷号: 59, 期号: 1, 页码: 3
作者:  Sun Jixian;  Lu Dengrong;  Yang Ji;  Su Yang;  Zhang Shaobo;  Zhou Xin;  Lin Zhenhui
浏览  |  Adobe PDF(2144Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:9/2  |  提交时间:2018/07/19
Kinetic temperature of massive star-forming molecular clumps measured with formaldehyde III. The Orion molecular cloud 1 期刊论文
ASTRONOMY & ASTROPHYSICS, 2018, 卷号: 609, 页码: A16
作者:  Tang, X. D.;  Henkel, C.;  Menten, K. M.;  Wyrowski, F.;  Brinkmann, N.;  Zheng, X. W.;  Gong, Y.;  Lin, Y. X.;  Esimbek, J.;  Zhou, J. J.;  Yuan, Y.;  Li, D. L.;  He, Y. X.
浏览  |  Adobe PDF(2059Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:4/0  |  提交时间:2018/07/19
Accuracy Analysis of the Pointing and Focusing Calibration of the 5 m Terahertz Telescope for Dome A in Antarctica 期刊论文
Acta Astronomica Sinica, 2018, 卷号: 59, 期号: 2, 页码: 17
作者:  Kang Haoran;  Zuo Yingxi;  Lou Zheng;  He Qianru
浏览  |  Adobe PDF(1142Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:8/1  |  提交时间:2018/07/19
High-Speed Device-Independent Quantum Random Number Generation without a Detection Loophole 期刊论文
PHYSICAL REVIEW LETTERS, 2018, 卷号: 120, 期号: 1, 页码: 10503
作者:  Liu, Yang;  Yuan, Xiao;  Li, Ming-Han;  Zhang, Weijun;  Zhao, Qi;  Zhong, Jiaqiang;  Cao, Yuan;  Li, Yu-Huai;  Chen, Luo-Kan;  Li, Hao;  Peng, Tianyi;  Chen, Yu-Ao;  Peng, Cheng-Zhi;  Shi, Sheng-Cai;  Wang, Zhen;  You, Lixing;  Ma, Xiongfeng;  Fan, Jingyun;  Zhang, Qiang;  Pan, Jian-Wei
浏览  |  Adobe PDF(336Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:11/1  |  提交时间:2018/07/19
Orbit error characteristic and distribution of TLE using CHAMP orbit data 期刊论文
ASTROPHYSICS AND SPACE SCIENCE, 2018, 卷号: 363, 期号: 2, 页码: 31
作者:  Xu, Xiao-li;  Xiong, Yong-qing
浏览  |  Adobe PDF(1391Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:6/1  |  提交时间:2018/07/19