PMO OpenIR

浏览/检索结果: 共6210条,第91-100条 帮助

限定条件    
已选(0)清除 条数/页:   排序方式:
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Wang, Huiyuan;  Mo, H. J.;  Chen, Sihan;  Yang, Yang;  Yang, Xiaohu;  van den Bosch, Frank C.;  Jing, Yipeng;  Kang, Xi;  Lin, Weipeng;  Lim, S. H.;  Huang, Shuiyao;  Lu, Yi;  Li, Shijie;  Cui, Weiguang;  Zhang, Youcai;  Tweed, Dylan;  Wei, Chengliang;  Li, Guoliang;  Shi, Feng;  Wang, Enci
Adobe PDF(1531Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:5/0  |  提交时间:2018/07/19
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Cui, Weiguang;  Knebe, Alexander;  Yepes, Gustavo;  Yang, Xiaohu;  Borgani, Stefano;  Kang, Xi;  Power, Chris;  Staveley-Smith, Lister
Adobe PDF(304Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:4/0  |  提交时间:2018/07/19
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Cui, Weiguang;  Knebe, Alexander;  Yepes, Gustavo;  Yang, Xiaohu;  Borgani, Stefano;  Kang, Xi;  Power, Chris;  Staveley-Smith, Lister
Adobe PDF(623Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:4/0  |  提交时间:2018/07/19
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Wei, Chengliang;  Li, Guoliang;  Kang, Xi;  Luo, Yu;  Xia, Qianli;  Wang, Peng;  Yang, Xiaohu;  Wang, Huiyuan;  Jing, Yipeng;  Mo, Houjun;  Lin, Weipeng;  Wang, Yang;  Li, Shijie;  Lu, Yi;  Zhang, Youcai;  Lim, S. H.;  Tweed, Dylan;  Cui, Weiguang
Adobe PDF(1985Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:5/0  |  提交时间:2018/07/19
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Tang, Lin;  Lin, Weipeng;  Cui, Weiguang;  Kang, Xi;  Wang, Yang;  Contini, E.;  Yu, Yu
Adobe PDF(1346Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:3/0  |  提交时间:2018/07/19
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Wang, Peng;  Luo, Yu;  Kang, Xi;  Libeskind, Noam I.;  Wang, Lei;  Zhang, Youcai;  Tempel, Elmo;  Guo, Quan
Adobe PDF(644Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:4/0  |  提交时间:2018/07/19
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Wang, Peng;  Kang, Xi
Adobe PDF(1186Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:4/0  |  提交时间:2018/07/19
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Yang, Yi;  Wang, Lifan;  Baade, Dietrich;  Brown, Peter. J.;  Cikota, Aleksandar;  Cracraft, Misty;  Hoflich, Peter A.;  Maund, Justyn R.;  Patat, Ferdinando;  Sparks, William B.;  Spyromilio, Jason;  Stevance, Heloise F.;  Wang, Xiaofeng;  Wheeler, J. Craig
Adobe PDF(1346Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:3/0  |  提交时间:2018/07/19
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Geng, Jin-Jun;  Huang, Yong-Feng;  Wu, Xue-Feng;  Zhang, Bing;  Zong, Hong-Shi
Adobe PDF(6380Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:4/0  |  提交时间:2018/07/19
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Liu, Shang-Fei;  Jin, Sheng;  Li, Shengtai;  Isella, Andrea;  Li, Hui
Adobe PDF(1792Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:4/0  |  提交时间:2018/07/19