PMO OpenIR

浏览/检索结果: 共5485条,第91-100条 帮助

限定条件    
已选(0)清除 条数/页:   排序方式:
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Tan, Baolin;  Meszarosova, Hana;  Karlicky, Marian;  Huang, Guangli;  Tan, Chengming
Adobe PDF(1329Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:3/0  |  提交时间:2016/09/27
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Li, D.;  Innes, D. E.;  Ning, Z. J.
Adobe PDF(2289Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:2/0  |  提交时间:2016/09/27
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Zeng, Zhicheng;  Chen, Bin;  Ji, Haisheng;  Goode, Philip R.;  Cao, Wenda
Adobe PDF(1773Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:4/0  |  提交时间:2016/09/27
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Zhang, Q. M.;  Ji, H. S.;  Su, Y. N.
Adobe PDF(6123Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:2/0  |  提交时间:2016/09/27
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Wang, Bing-Ru;  Qian, Lei;  Li, Di;  Pan, Zhi-Chen
收藏  |  浏览/下载:3/0  |  提交时间:2016/09/27
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Du, Long;  Wang, Yong-Long;  Liang, Guo-Hua;  Kang, Guang-Zhen;  Zong, Hong-Shi
收藏  |  浏览/下载:4/0  |  提交时间:2016/09/27
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Du, Long;  Wang, Yong-Long;  Liang, Guo-Hua;  Kang, Guang-Zhen;  Zong, Hong-Shi
收藏  |  浏览/下载:4/0  |  提交时间:2016/09/27
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Wang, Yuan-Zhu;  Zhao, Yinan;  Shao, Lang;  Liang, En-Wei;  Lu, Zu-Jia
Adobe PDF(1156Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:3/0  |  提交时间:2016/09/27
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Deng, Xue-Mei;  Xie, Yi
Adobe PDF(192Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:3/0  |  提交时间:2016/09/27
无权访问的条目 期刊论文
作者:  He, Hao-Ning;  Kusenko, Alexander;  Nagataki, Shigehiro;  Zhang, Bin-Bin;  Yang, Rui-Zhi;  Fan, Yi-Zhong
Adobe PDF(2625Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:3/0  |  提交时间:2016/09/27