PMO OpenIR

浏览/检索结果: 共5485条,第81-90条 帮助

限定条件    
已选(0)清除 条数/页:   排序方式:
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Xu, Jin-Long;  Li, Di;  Zhang, Chuan-Peng;  Liu, Xiao-Lan;  Wang, Jun-Jie;  Ning, Chang-Chun;  Ju, Bing-Gang
Adobe PDF(7234Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:4/0  |  提交时间:2016/09/27
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Wang, Hairen;  Lou, Zheng;  Qian, Yuan;  Zheng, Xianzhong;  Zuo, Yingxi
Adobe PDF(6331Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:4/0  |  提交时间:2016/09/27
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Wang, Yuan;  Audard, Marc;  Fontani, Francesco;  Sanchez-Monge, Alvaro;  Busquet, Gemma;  Palau, Aina;  Beuther, Henrik;  Tan, Jonathan C.;  Estalella, Robert;  Isella, Andrea;  Gueth, Frederic;  Jimenez-Serra, Izaskun
Adobe PDF(3639Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:3/0  |  提交时间:2016/09/27
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Zhao, Yinghe;  Lu, Nanyao;  Xu, C. Kevin;  Gao, Yu;  Lord, Steven D.;  Charmandaris, Vassilis;  Diaz-Santos, Tanio;  Evans, Aaron;  Howell, Justin;  Petric, Andreea O.;  van der Werf, Paul P.;  Sanders, David B.
Adobe PDF(850Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:4/0  |  提交时间:2016/09/27
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Li, Hai-Kun;  Zhang, Jiang-Shui;  Liu, Zhi-Wei;  Lu, Deng-Rong;  Wang, Min;  Wang, Jin
Adobe PDF(1236Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:7/0  |  提交时间:2016/09/27
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Lin, Hou-Yuan;  Zhao, Chang-Yin;  Zhang, Ming-Jiang
Adobe PDF(664Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:5/0  |  提交时间:2016/09/27
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Tian, Qiguo;  Jiang, Peng;  Du, Fujia;  Wang, Jian;  Li, Zhengyang;  Li, Xiaoyan;  Zhang, Zhiyong;  Lu, Haiping;  Yuan, Xiangyan;  Liu, Huigen;  Zhang, Hui;  Sun, Luming;  Chang, Liang;  Wang, Jianguo;  Zhang, Shaohua;  Ji, Tuo;  Shi, Xiheng;  Chen, Jie;  Zhang, Guangyu;  Jia, Minghao;  Liu, Jiajing;  Zhou, Junyan;  Pan, Xiang;  Dong, Shucheng;  Jiang, Fengxin;  Zhang, Hongfei;  Zhou, Jilin;  Wang, Lifan;  Zhou, Hongyan
Adobe PDF(799Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:5/0  |  提交时间:2016/09/27
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Zeng, Zhicheng;  Chen, Bin;  Ji, Haisheng;  Goode, Philip R.;  Cao, Wenda
收藏  |  浏览/下载:3/0  |  提交时间:2016/09/27
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Zeng, Zhicheng;  Chen, Bin;  Ji, Haisheng;  Goode, Philip R.;  Cao, Wenda
收藏  |  浏览/下载:3/0  |  提交时间:2016/09/27
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Xu, Duo;  Li, Di;  Yue, Nannan;  Goldsmith, Paul F.
收藏  |  浏览/下载:3/0  |  提交时间:2016/09/27