PMO OpenIR

浏览/检索结果: 共5485条,第71-80条 帮助

限定条件    
已选(0)清除 条数/页:   排序方式:
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Wu, Zhao;  Chen, Yao;  Huang, Guangli;  Nakajima, Hiroshi;  Song, Hongqiang;  Melnikov, Victor;  Liu, Wei;  Li, Gang;  Chandrashekhar, Kalugodu;  Jiao, Fangran
Adobe PDF(1625Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:3/0  |  提交时间:2016/09/27
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Goemoery, P.;  Veronig, A. M.;  Su, Y.;  Temmer, M.;  Thalmann, J. K.
收藏  |  浏览/下载:3/0  |  提交时间:2016/09/27
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Wei, Yifeng;  Zhang, Zhiyong;  Zhang, Yunlong;  Wang, Chi;  Wen, Sicheng;  Dong, Jianing;  Li, Zhiying;  Wang, Xiaolian;  Xu, Zizong;  Huang, Guangshun;  Liu, Shubin
Adobe PDF(1272Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:3/0  |  提交时间:2016/09/27
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Goemoery, P.;  Veronig, A. M.;  Su, Y.;  Temmer, M.;  Thalmann, J. K.
Adobe PDF(5346Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:2/0  |  提交时间:2016/09/27
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Kong, Dali;  Zhang, Keke;  Schubert, Gerald
收藏  |  浏览/下载:5/0  |  提交时间:2016/09/27
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Deng, Can-Min;  Wang, Xiang-Gao;  Guo, Bei-Bei;  Lu, Rui-Jing;  Wang, Yuan-Zhu;  Wei, Jun-Jie;  Wu, Xue-Feng;  Liang, En-Wei
Adobe PDF(705Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:4/0  |  提交时间:2016/09/27
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Pan, Zhizheng;  Zheng, Xianzhong;  Lin, Weipeng;  Li, Jinrong;  Wang, Jing;  Fan, Lulu;  Kong, Xu
Adobe PDF(2655Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:2/0  |  提交时间:2016/09/27
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Chang, Qiang;  Herbst, Eric
收藏  |  浏览/下载:4/0  |  提交时间:2016/09/27
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Li, Yushan;  Zheng, Jessica;  Tuthill, Peter;  Freeman, Matthew;  Ashley, Michael;  Burton, Michael;  Lawrence, Jon;  Mould, Jeremy;  Wang, Lifan
Adobe PDF(557Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:3/0  |  提交时间:2016/09/27
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Xu, Yan;  Cao, Wenda;  Ding, Mingde;  Kleint, Lucia;  Su, Jiangtao;  Liu, Chang;  Ji, Haisheng;  Chae, Jongchul;  Jing, Ju;  Cho, Kyuhyoun;  Cho, Kyungsuk;  Gary, Dale;  Wang, Haimin
Adobe PDF(3558Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:5/0  |  提交时间:2016/09/27