PMO OpenIR

浏览/检索结果: 共6210条,第71-80条 帮助

限定条件    
已选(0)清除 条数/页:   排序方式:
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Ying, Beili;  Feng, Li;  Lu, Lei;  Zhang, Jie;  Magdalenic, Jasmina;  Su, Yingna;  Su, Yang;  Gan, Weiqun
Adobe PDF(8764Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:4/0  |  提交时间:2018/07/19
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Peterson, B. W.;  Appleton, P. N.;  Bitsakis, T.;  Guillard, P.;  Alatalo, K.;  Boulanger, F.;  Cluver, M.;  Duc, P. -A.;  Falgarone, E.;  Gallagher, S.;  Gao, Y.;  Helou, G.;  Jarrett, T. H.;  Joshi, B.;  Lisenfeld, U.;  Lu, N.;  Ogle, P.;  des Forets, G. Pineau;  van der Werf, P.;  Xu, C. K.
Adobe PDF(2508Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:4/0  |  提交时间:2018/07/19
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Lu, Tianhuan;  Zhang, Jun;  Dong, Fuyu;  Li, Yingke;  Liu, Dezi;  Fu, Liping;  Li, Guoliang;  Fan, Zuhui
Adobe PDF(763Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:4/0  |  提交时间:2018/07/19
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Li, Liang;  Wang, Yu;  Shao, Lang;  Wu, Xue-Feng;  Huang, Yong-Feng;  Zhang, Bing;  Ryde, Felix;  Yu, Hoi-Fung
Adobe PDF(7074Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:4/0  |  提交时间:2018/07/19
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Cui, Xiao-Hong;  Zou, Yuan-Chuan;  Wei, Jun-Jie;  Zheng, Wei-Kang;  Wu, Xue-Feng
Adobe PDF(562Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:3/0  |  提交时间:2018/07/19
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Wei Junjie;  Wu Xuefeng;  Wang Fayin;  Liu Zhu;  Dai Zigao;  Zhang Bing
Adobe PDF(879Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:5/0  |  提交时间:2018/07/19
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Liu, F. S.;  Jia, Meng;  Yesuf, Hassen M.;  Faber, S. M.;  Koo, David C.;  Guo, Yicheng;  Bell, Eric F.;  Jiang, Dongfei;  Wang, Weichen;  Koekemoer, Anton M.;  Zheng, Xianzhong;  Fang, Jerome J.;  Barro, Guillermo;  Perez-Gonzalez, Pablo G.;  Dekel, Avishai;  Kocevski, Dale;  Hathi, Nimish P.;  Croton, Darren;  Huertas-Company, M.;  Meng, Xianmin;  Tong, Wei;  Liu, Lu
Adobe PDF(575Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:5/0  |  提交时间:2018/07/19
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Lan, Mi-Xiang;  Wu, Xue-Feng;  Dai, Zi-Gao
Adobe PDF(575Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:3/0  |  提交时间:2018/07/19
无权访问的条目 期刊论文
作者:  He, Shiyuan;  Wang, Lifan;  Huang, Jianhua Z.
Adobe PDF(3166Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:4/0  |  提交时间:2018/07/19
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Li Bing;  Sun Hui;  Wang Lingjun;  Wei Junjie;  Huang Yongfeng;  Li Lixin;  Li Zhuo;  Liang Enwei;  Wu Xuefeng
Adobe PDF(2081Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:4/0  |  提交时间:2018/07/19