PMO OpenIR

浏览/检索结果: 共5485条,第61-70条 帮助

限定条件    
已选(0)清除 条数/页:   排序方式:
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Lu, Bo-Qiang;  Zong, Hong-Shi
Adobe PDF(379Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:2/0  |  提交时间:2016/09/27
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Niu, Shu;  Yan, Shu-Ping;  Lei, Shi-Jun;  Nowak, Michael A.;  Schulz, Norbert S.;  Ji, Li
Adobe PDF(2750Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:3/0  |  提交时间:2016/09/27
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Zhao, Yinghe;  Lu, Nanyao;  Xu, C. Kevin;  Gao, Yu;  Barcos-Munoz, Loreto;  Diaz-Santos, Tanio;  Appleton, Philip;  Charmandaris, Vassilis;  Armus, Lee;  van der Werf, Paul;  Evans, Aaron;  Cao, Chen;  Inami, Hanae;  Murphy, Eric
Adobe PDF(2660Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:2/0  |  提交时间:2016/09/27
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Gong, Y.;  Mao, R. Q.;  Fang, M.;  Zhang, S. B.;  Su, Y.;  Yang, J.;  Jiang, Z. B.;  Xu, Y.;  Wang, M.;  Wang, Y.;  Lu, D. R.;  Sun, J. X.
Adobe PDF(6378Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:4/0  |  提交时间:2016/09/27
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Zhan, Xiao-Liang;  Jiang, Zhi-Bo;  Chen, Zhi-Wei;  Zhang, Miao-Miao;  Song, Chao
收藏  |  浏览/下载:2/0  |  提交时间:2016/09/27
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Zhan, Xiao-Liang;  Jiang, Zhi-Bo;  Chen, Zhi-Wei;  Zhang, Miao-Miao;  Song, Chao
Adobe PDF(1122Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:2/0  |  提交时间:2016/09/27
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Yan, Jingzhi;  Zhang, Peng;  Liu, Wei;  Liu, Qingzhong
Adobe PDF(747Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:2/0  |  提交时间:2016/09/27
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Gong, Y.;  Mao, R. Q.;  Fang, M.;  Zhang, S. B.;  Su, Y.;  Yang, J.;  Jiang, Z. B.;  Xu, Y.;  Wang, M.;  Wang, Y.;  Lu, D. R.;  Sun, J. X.
收藏  |  浏览/下载:7/0  |  提交时间:2016/09/27
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Hou, Yong-Gang;  Zhang, Ming-Jiang;  Zhao, Chang-Yin;  Sun, Rong-Yu
Adobe PDF(1250Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:4/0  |  提交时间:2016/09/27
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Wei, Yifeng;  Zhang, Zhiyong;  Zhang, Yunlong;  Wang, Chi;  Wen, Sicheng;  Dong, Jianing;  Li, Zhiying;  Wang, Xiaolian;  Xu, Zizong;  Huang, Guangshun;  Liu, Shubin
收藏  |  浏览/下载:14/0  |  提交时间:2016/09/27