PMO OpenIR

浏览/检索结果: 共5485条,第51-60条 帮助

限定条件    
已选(0)清除 条数/页:   排序方式:
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Wang, Jie-Shuang;  Yang, Yuan-Pei;  Wu, Xue-Feng;  Dai, Zi-Gao;  Wang, Fa-Yin
收藏  |  浏览/下载:3/0  |  提交时间:2016/09/27
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Du, Xinyu;  Xu, Ye;  Yang, Ji;  Sun, Yan;  Li, Facheng;  Zhang, Shaobo;  Zhou, Xin
Adobe PDF(3295Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:5/0  |  提交时间:2016/09/27
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Gong, Shengxia;  Wieczorek, Mark A.;  Nimmo, Francis;  Kiefer, Walter S.;  Head, JamesW.;  Huang, Chengli;  Smith, David E.;  Zuber, Maria T.
收藏  |  浏览/下载:6/0  |  提交时间:2016/09/27
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Lu, Ya;  Cui, Zhu-Fang;  Pan, Zan;  Chang, Chao-Hsi;  Zong, Hong-Shi
收藏  |  浏览/下载:2/0  |  提交时间:2016/09/27
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Lu, Ya;  Cui, Zhu-Fang;  Pan, Zan;  Chang, Chao-Hsi;  Zong, Hong-Shi
收藏  |  浏览/下载:3/0  |  提交时间:2016/09/27
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Manning, Ellen M.;  Holland, Barbara R.;  Ellingsen, Simon P.;  Breen, Shari L.;  Chen, Xi;  Humphries, Melissa
收藏  |  浏览/下载:5/0  |  提交时间:2016/09/27
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Manning, Ellen M.;  Holland, Barbara R.;  Ellingsen, Simon P.;  Breen, Shari L.;  Chen, Xi;  Humphries, Melissa
收藏  |  浏览/下载:4/0  |  提交时间:2016/09/27
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Xiong, D. R.;  Deng, L.;  Zhang, C.;  Wang, K.
Adobe PDF(5256Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:4/0  |  提交时间:2016/09/27
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Zhu, Cui;  Gao, Zhi Fu;  Li, Xiang Dong;  Wang, Na;  Yuan, Jian Ping;  Peng, Qiu He
收藏  |  浏览/下载:5/0  |  提交时间:2016/09/27
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Wang, Ling-Jun;  Wang, S. Q.;  Dai, Z. G.;  Xu, Dong;  Han, Yan-Hui;  Wu, X. F.;  Wei, Jian-Yan
Adobe PDF(794Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:5/0  |  提交时间:2016/09/27