PMO OpenIR

浏览/检索结果: 共6210条,第51-60条 帮助

限定条件    
已选(0)清除 条数/页:   排序方式:
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Wu, Yunzhao;  Hapke, Bruce
Adobe PDF(1856Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:11/0  |  提交时间:2018/07/19
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Ning, Hao;  Chen, Yao;  Wu, Zhao;  Su, Yang;  Tian, Hui;  Li, Gang;  Du, Guohui;  Song, Hongqiang
Adobe PDF(4778Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:7/0  |  提交时间:2018/07/19
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Li, Y.;  Xue, J. C.;  Ding, M. D.;  Cheng, X.;  Su, Y.;  Feng, L.;  Hong, J.;  Li, H.;  Gan, W. Q.
Adobe PDF(1863Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:14/0  |  提交时间:2018/07/19
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Liu, Yanxiao;  Xiang, Yongyuan;  Erdelyi, Robertus;  Liu, Zhong;  Li, Dong;  Ning, Zongjun;  Bi, Yi;  Wu, Ning;  Lin, Jun
Adobe PDF(3458Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:8/0  |  提交时间:2018/07/19
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Liu, Qian-Cheng;  Chen, Yang;  Chen, Bing-Qiu;  Zhou, Ping;  Wang, Xiao-Tao;  Su, Yang
Adobe PDF(2109Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:8/0  |  提交时间:2018/07/19
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Chen, Yajie;  Tian, Hui;  Su, Yingna;  Qu, Zhongquan;  Deng, Linhua;  Jibben, Patricia R.;  Yang, Zihao;  Zhang, Jingwen;  Samanta, Tanmoy;  He, Jiansen;  Wang, Linghua;  Zhu, Yingjie;  Zhong, Yue;  Liang, Yu
Adobe PDF(3269Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:6/0  |  提交时间:2018/07/19
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Chen Wei;  Guo Jianhua;  Wang Shen
Adobe PDF(2765Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:4/0  |  提交时间:2018/07/19
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Wang, M.;  Lu, J. Y.;  Kabin, K.;  Yuan, H. Z.;  Liu, Z. -Q.;  Zhao, J. S.;  Li, G.
Adobe PDF(2765Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:5/0  |  提交时间:2018/07/19
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Liu, Daizhong;  Daddi, Emanuele;  Dickinson, Mark;  Owen, Frazer;  Pannella, Maurilio;  Sargent, Mark;  Bethermin, Matthieu;  Magdis, Georgios;  Gao, Yu;  Shu, Xinwen;  Wang, Tao;  Jin, Shuowen;  Inami, Hanae
Adobe PDF(23826Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:4/0  |  提交时间:2018/07/19
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Shi, Yong;  Yan, Lin;  Armus, Lee;  Gu, Qiusheng;  Helou, George;  Qiu, Keping;  Gwyn, Stephen;  Stierwalt, Sabrina;  Fang, Min;  Chen, Yanmei;  Zhou, Luwenjia;  Wu, Jingwen;  Zheng, Xianzhong;  Zhang, Zhi-Yu;  Gao, Yu;  Wang, Junzhi
Adobe PDF(2575Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:15/0  |  提交时间:2018/07/19