PMO OpenIR

浏览/检索结果: 共6210条,第31-40条 帮助

限定条件    
已选(0)清除 条数/页:   排序方式:
无权访问的条目 期刊论文
作者:  He, Hao-Ning;  Kusenko, Alexander;  Nagataki, Shigehiro;  Fan, Yi-Zhong;  Wei, Da-Ming
Adobe PDF(697Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:6/0  |  提交时间:2018/07/16
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Cao, Junjie;  Feng, Lei;  Guo, Xiaofei;  Shang, Liangliang;  Wang, Fei;  Wu, Peiwen
Adobe PDF(473Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:7/0  |  提交时间:2018/07/16
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Ma, Q.;  Helgason, K.;  Komatsu, E.;  Ciardi, B.;  Ferrara, A.
Adobe PDF(1274Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:6/0  |  提交时间:2018/07/16
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Liu, N.;  Fu, J. N.;  Zong, W.;  Wang, L. Z.;  Uddin, S. A.;  Zhang, X. B.;  Zhang, Y. P.;  Cang, T. Q.;  Li, G.;  Yang, Y.;  Yang, G. C.;  Mould, J.;  Morrell, N.
Adobe PDF(1766Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:6/0  |  提交时间:2018/07/16
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Wang, Zheng;  Zhang, Wen;  Miao, Wei;  Liu, Dong;  Zhong, Jia-Qiang;  Shi, Sheng-Cai
Adobe PDF(499Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:22/0  |  提交时间:2018/07/19
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Sun Jixian;  Lu Dengrong;  Yang Ji;  Su Yang;  Zhang Shaobo;  Zhou Xin;  Lin Zhenhui
Adobe PDF(2144Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:8/1  |  提交时间:2018/07/19
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Tang, X. D.;  Henkel, C.;  Menten, K. M.;  Wyrowski, F.;  Brinkmann, N.;  Zheng, X. W.;  Gong, Y.;  Lin, Y. X.;  Esimbek, J.;  Zhou, J. J.;  Yuan, Y.;  Li, D. L.;  He, Y. X.
Adobe PDF(2059Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:4/0  |  提交时间:2018/07/19
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Kang Haoran;  Zuo Yingxi;  Lou Zheng;  He Qianru
Adobe PDF(1142Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:7/0  |  提交时间:2018/07/19
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Liu, Yang;  Yuan, Xiao;  Li, Ming-Han;  Zhang, Weijun;  Zhao, Qi;  Zhong, Jiaqiang;  Cao, Yuan;  Li, Yu-Huai;  Chen, Luo-Kan;  Li, Hao;  Peng, Tianyi;  Chen, Yu-Ao;  Peng, Cheng-Zhi;  Shi, Sheng-Cai;  Wang, Zhen;  You, Lixing;  Ma, Xiongfeng;  Fan, Jingyun;  Zhang, Qiang;  Pan, Jian-Wei
Adobe PDF(336Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:10/0  |  提交时间:2018/07/19
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Xu, Xiao-li;  Xiong, Yong-qing
Adobe PDF(1391Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:5/0  |  提交时间:2018/07/19