PMO OpenIR

浏览/检索结果: 共5485条,第31-40条 帮助

限定条件    
已选(0)清除 条数/页:   排序方式:
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Deng, Xue-Mei
Adobe PDF(310Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:5/0  |  提交时间:2016/09/27
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Liang, Yun-Feng;  Shen, Zhao-Qiang;  Li, Xiang;  Fan, Yi-Zhong;  Huang, Xiaoyuan;  Lei, Shi-Jun;  Feng, Lei;  Liang, En-Wei;  Chang, Jin
Adobe PDF(312Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:4/0  |  提交时间:2016/09/27
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Zhao, Jie;  Gilchrist, Stuart A.;  Aulanier, Guillaume;  Schmieder, Brigitte;  Pariat, Etienne;  Li, Hui
Adobe PDF(2696Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:3/0  |  提交时间:2016/09/27
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Tang, J. F.;  Wu, D. J.;  Chen, L.;  Zhao, G. Q.;  Tan, C. M.
Adobe PDF(491Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:3/0  |  提交时间:2016/09/27
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Wang, Ling-Jun;  Dai, Zi-Gao;  Liu, Liang-Duan;  Wu, Xue-Feng
Adobe PDF(953Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:2/0  |  提交时间:2016/09/27
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Lu, Bo-Qiang;  Zong, Hong-Shi
Adobe PDF(542Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:4/0  |  提交时间:2016/09/27
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Zhou, Yonghong;  Zhu, Qiang;  Salstein, David A.;  Xu, Xueqing;  Shi, Si;  Liao, Xinhao
收藏  |  浏览/下载:5/0  |  提交时间:2016/09/27
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Zhao, G. Q.;  Feng, H. Q.;  Wu, D. J.;  Chen, L.;  Tang, J. F.;  Liu, Q.
Adobe PDF(813Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:5/0  |  提交时间:2016/09/27
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Chen, Zhiwei;  Zhang, Shaobo;  Zhang, Miaomiao;  Jiang, Zhibo;  Tamura, Motohide;  Kwon, Jungmi
Adobe PDF(1383Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:6/0  |  提交时间:2016/09/27
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Liu, F. S.;  Jiang, Dongfei;  Guo, Yicheng;  Koo, David C.;  Faber, S. M.;  Zheng, Xianzhong;  Yesuf, Hassen M.;  Barro, Guillermo;  Li, Yao;  Li, Dingpeng;  Wang, Weichen;  Mao, Shude;  Fang, Jerome J.
Adobe PDF(1732Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:3/0  |  提交时间:2016/09/27