PMO OpenIR

浏览/检索结果: 共6210条,第11-20条 帮助

限定条件    
已选(0)清除 条数/页:   排序方式:
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Liu Zhu;  Yuan Weimin;  Sun Hui;  Li Shuo;  Liu Fukun;  Chen Xian;  Lu Youjun;  Wang Tinggui;  Lei Weihua;  Zhong Shiyan;  Yuan Feng;  Wang Junfeng;  Li Zhuo;  Li Lixin;  Fan Yizhong;  Zhou Hongyan
Adobe PDF(1934Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:9/0  |  提交时间:2018/07/16
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Huang, Y.;  Song, Q. W.;  Tan, B. L.
Adobe PDF(898Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:7/0  |  提交时间:2018/07/16
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Cao, Junjie;  Feng, Lei;  Guo, Xiaofei;  Shang, Liangliang;  Wang, Fei;  Wu, Peiwen;  Zu, Lei
Adobe PDF(981Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:6/0  |  提交时间:2018/07/16
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Cornachione, Matthew A.;  Bolton, Adam S.;  Shu, Yiping;  Zheng, Zheng;  Montero-Dorta, Antonio D.;  Brownstein, Joel R.;  Oguri, Masamune;  Kochanek, Christopher S.;  Mao, Shude;  Perez-Fournon, Ismael;  Marques-Chaves, Rui;  Menard, Brice
Adobe PDF(1757Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:4/0  |  提交时间:2018/07/16
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Zhang, Peng-fei;  Zhang, Peng;  Liao, Neng-hui;  Yan, Jing-zhi;  Fan, Yi-zhong;  Liu, Qing-zhong
Adobe PDF(1440Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:3/0  |  提交时间:2018/07/16
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Gompertz, B. P.;  Levan, A. J.;  Tanvir, N. R.;  Hjorth, J.;  Covino, S.;  Evans, P. A.;  Fruchter, A. S.;  Gonzalez-Fernandez, C.;  Jin, Z. P.;  Lyman, J. D.;  Oates, S. R.;  O'Brien, P. T.;  Wiersema, K.
Adobe PDF(741Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:2/0  |  提交时间:2018/07/16
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Yan, Shu-Ping;  Ji, Li;  Liu, Si-Ming;  Mendez, Mariano;  Wang, Na;  Li, Xiang-Dong;  Qu, Jin-Lu;  Sun, Wei;  Ge, Ming-Yu;  Liao, Jin-Yuan;  Niu, Shu;  Ding, Guo-Qiang;  Liu, Qing-Zhong
Adobe PDF(2120Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:5/0  |  提交时间:2018/07/16
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Liu, Jie;  Wang, Jianli;  Wang, Yuning;  Tian, Donghe;  Zheng, Quan;  Lin, Xudong;  Wang, Liang;  Yang, Qingyun
Adobe PDF(8036Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:3/0  |  提交时间:2018/07/16
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Yuan, Qiang;  Wang, Q. Daniel;  Liu, Siming;  Wu, Kinwah
Adobe PDF(1263Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:2/0  |  提交时间:2018/07/16
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Yang, Zihao;  Tian, Hui;  Peter, Hardi;  Su, Yang;  Samanta, Tanmoy;  Zhang, Jingwen;  Chen, Yajie
Adobe PDF(5184Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:4/0  |  提交时间:2018/07/16