PMO OpenIR
(本次检索基于用户作品认领结果)

浏览/检索结果: 共61条,第1-10条 帮助

限定条件            
已选(0)清除 条数/页:   排序方式:
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Shi, Sheng-Cai;  Zhang, Wen;  Li, Jing;  Miao, Wei;  Lin, Zhen-Hui;  Lou, Zheng;  Yao, Qi-Jun
Adobe PDF(601Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:51/4  |  提交时间:2016/02/25
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Li, Jing;  Yang, Jin-Ping;  Lin, Zhen-Hui;  Liu, Dong;  Shi, Sheng-Cai;  Mima, S.;  Furukawa, N.;  Otani, C.
Adobe PDF(512Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:19/2  |  提交时间:2016/09/27
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Miao, Wei;  Lou, Zheng;  Xu, Gang-Yi;  Hu, Jie;  Li, Shao-Liang;  Zhang, Wen;  Zhou, Kang-Min;  Yao, Qi-Jun;  Zhang, Kun;  Duan, Wen-Ying;  Shi, Sheng-Cai;  Colombelli, Raffaele;  Beere, Harvey E.;  Ritchie, David A.
Adobe PDF(1985Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:89/2  |  提交时间:2015/12/03
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Zhang, W.;  Zhong, J.Q.;  Miao, W.,;  Duan, W.Y.;  Yao, Q.J.;  Shi, S.C.;  Martino, J.;  Pajot, F.;  Prele, D.;  Voisin, F.;  Piat, M.
Adobe PDF(11Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:57/1  |  提交时间:2015/12/03
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Zhenhui Lin;  Sheng Li;  Jinping Yang;  Wenying Duan;  Dong Liu;  Qijun Yao;  Shengcai shi
Adobe PDF(392Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:34/2  |  提交时间:2016/02/25
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Li J(李婧);  Yang JP(杨瑾屏);  Yang JP(杨瑾屏);  Liu D(刘冬);  Lin ZH(林镇辉);  Shi SC(史生才)
Adobe PDF(676Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:91/2  |  提交时间:2016/02/25
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Zhang Wen;  Wei Miao;  Zhen Wang;  Zhou KM;  JQ Zhong;  J LI;  XH Guo;  SC Shi;  L Yan;  H.Ding
Adobe PDF(970Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:28/1  |  提交时间:2016/02/25
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Li S(李升);  Duan WY(段文英);  Zhang K(张坤);  Liu D(刘冬);  Shi SC(史生才)
Adobe PDF(695Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:26/1  |  提交时间:2016/02/25
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Jinping Yang;  Shengcai Shi
Adobe PDF(320Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:36/0  |  提交时间:2016/02/25
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Ming Yao;  Dong Liu;  Jie Hu;  Li Jing;  Shengcai Shi
Adobe PDF(1104Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:42/1  |  提交时间:2016/02/25