PMO OpenIR

浏览/检索结果: 共2763条,第81-90条 帮助

限定条件    
已选(0)清除 条数/页:   排序方式:
Special gamma-ray bursts and special radiation components from gamma-ray bursts 期刊论文
Scientia Sinica Physica, Mechanica & Astronomica(中国科学,物理,力学,天文学), 2018, 卷号: 48, 期号: 3, 页码: 39507
作者:  Li Bing;  Sun Hui;  Wang Lingjun;  Wei Junjie;  Huang Yongfeng;  Li Lixin;  Li Zhuo;  Liang Enwei;  Wu Xuefeng
浏览  |  Adobe PDF(2081Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:5/0  |  提交时间:2018/07/19
Detection of electromagnetic counterpart for gravitational wave bursts 期刊论文
Scientia Sinica Physica, Mechanica & Astronomica(中国科学,物理,力学,天文学), 2018, 卷号: 48, 期号: 3, 页码: 39504
作者:  Gao He;  Fan Xilong;  Wu Xuefeng;  Zhang Bing;  Sun Hui
浏览  |  Adobe PDF(1367Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:7/1  |  提交时间:2018/07/19
The Allowed Parameter Space of a Long-lived Neutron Star as the Merger Remnant of GW170817 期刊论文
ASTROPHYSICAL JOURNAL, 2018, 卷号: 860, 期号: 1, 页码: 57
作者:  Ai, Shunke;  Gao, He;  Dai, Zi-Gao;  Wu, Xue-Feng;  Li, Ang;  Zhang, Bing;  Li, Mu-Zi
浏览  |  Adobe PDF(485Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:6/2  |  提交时间:2018/07/19
Beam combining of high energy fibre lasers 期刊论文
Infrared and Laser engineering(红外与激光工程), 2018, 卷号: 47, 期号: 1, 页码: 103011
作者:  Cheng Xue;  Wang Jianli;  Liu Changhua
浏览  |  Adobe PDF(2696Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:19/0  |  提交时间:2018/07/19
Brightening X-Ray/Optical/Radio Emission of GW170817/SGRB 170817A: Evidence for an Electron-Positron Wind from the Central Engine? 期刊论文
ASTROPHYSICAL JOURNAL LETTERS, 2018, 卷号: 856, 期号: 2, 页码: L33
作者:  Geng, Jin-Jun;  Dai, Zi-Gao;  Huang, Yong-Feng;  Wu, Xue-Feng;  Li, Long-Biao;  Li, Bing;  Meng, Yan-Zhi
浏览  |  Adobe PDF(428Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:8/1  |  提交时间:2018/07/19
The X-ray binary system in the EP era 期刊论文
Scientia Sinica Physica, Mechanica & Astronomica(中国科学,物理,力学,天文学), 2018, 卷号: 48, 期号: 3, 页码: 39509
作者:  Gou Lijun;  Dong Yanting;  Wang Zhongxiang;  Li Xiangdong;  Liu Jifeng;  Liu Bifang;  Yuan Feng;  Zhang Shu;  Yan Shuping;  Li Lixin;  Yuan Yefei;  Gu Weimin
浏览  |  Adobe PDF(5104Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:10/2  |  提交时间:2018/07/19
Non-LTE Calculations of the Fe I 6173 angstrom Line in a Flaring Atmosphere 期刊论文
ASTROPHYSICAL JOURNAL LETTERS, 2018, 卷号: 857, 期号: 1, 页码: L2
作者:  Hong, Jie;  Ding, M. D.;  Li, Ying;  Carlsson, Mats
浏览  |  Adobe PDF(487Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:5/0  |  提交时间:2018/07/19
A First Look at BISTRO Observations of the rho Oph-A core 期刊论文
ASTROPHYSICAL JOURNAL, 2018, 卷号: 859, 期号: 1, 页码: 4
作者:  Kwon, Jungmi;  Doi, Yasuo;  Tamura, Motohide;  Matsumura, Masafumi;  Pattle, Kate;  Berry, David;  Sadavoy, Sarah;  Matthews, Brenda C.;  Ward-Thompson, Derek;  Hasegawa, Tetsuo;  Furuya, Ray S.;  Pon, Andy;  Di Francesco, James;  Arzoumanian, Doris;  Hayashi, Saeko S.;  Kawabata, Koji S.;  Onaka, Takashi;  Choi, Minho;  Kang, Miju;  Hoang, Thiem;  Lee, Chang Won;  Lee, Sang-Sung;  Liu, Hong-Li;  Liu, Tie;  Inutsuka, Shu-ichiro;  Eswaraiah, Chakali;  Bastien, Pierre;  Kwon, Woojin;  Lai, Shih-Ping;  Qiu, Keping;  Coude, Simon;  Franzmann, Erica;  Friberg, Per;  Graves, Sarah F.;  Greaves, Jane S.;  Houde, Martin;  Johnstone, Doug;  Kirk, Jason M.;  Koch, Patrick M.;  Li, Di;  Parsons, Harriet;  Rao, Ramprasad;  Rawlings, Mark G.;  Shinnaga, Hiroko;  van Loo, Sven;  Aso, Yusuke;  Byun, Do-Young;  Chen, Huei-Ru;  Chen, Mike C. -Y.;  Chen, Wen Ping;  Ching, Tao-Chung;  Cho, Jungyeon;  Chrysostomou, Antonio;  Chung, Eun Jung;  Drabek-Maunder, Emily;  Eyres, Stewart P. S.;  Fiege, Jason;  Friesen, Rachel K.;  Fuller, Gary;  Gledhill, Tim;  Griffin, Matt J.;  Gu, Qilao;  Hatchell, Jennifer;  Holland, Wayne;  Inoue, Tsuyoshi;  Iwasaki, Kazunari;  Jeong, Il-Gyo;  Kang, Ji-hyun;  Kang, Sung-ju;  Kemper, Francisca;  Kim, Gwanjeong;  Kim, Jongsoo;  Kim, Kee-Tae;  Kim, Kyoung Hee;  Kim, Mi-Ryang;  Kim, Shinyoung;  Lacaille, Kevin M.;  Lee, Jeong-Eun;  Li, Dalei;  Li, Hua-bai;  Liu, Junhao;  Liu, Sheng-Yuan;  Lyo, A-Ran;  Mairs, Steve;  Moriarty-Schieven, Gerald H.;  Nakamura, Fumitaka;  Nakanishi, Hiroyuki;  Ohashi, Nagayoshi;  Peretto, Nicolas;  Pyo, Tae-Soo;  Qian, Lei;  Retter, Brendan;  Richer, John;  Rigby, Andrew;  Robitaille, Jean-Franois;  Savini, Giorgio;  Scaife, Anna M. M.;  Soam, Archana;  Tang, Ya-Wen;  Tomisaka, Kohji;  Wang, Hongchi;  Wang, Jia-Wei;  Whitworth, Anthony P.;  Yen, Hsi-Wei;  Yoo, Hyunju;  Yuan, Jinghua;  Zhang, Chuan-Peng;  Zhang, Guoyin;  Zhou, Jianjun;  Zhu, Lei;  Andre, Philippe;  Dowell, C. Darren;  Falle, Sam;  Tsukamoto, Yusuke;  Nakagawa, Takao;  Kanamori, Yoshihiro;  Kataoka, Akimasa;  Kobayashi, Masato I. N.;  Nagata, Tetsuya;  Saito, Hiro;  Seta, Masumichi;  Zenko, Tetsuya
浏览  |  Adobe PDF(6016Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:13/2  |  提交时间:2018/07/19
Mapping Circumstellar Matter with Polarized Light: The Case of Supernova 2014J in M82 期刊论文
ASTROPHYSICAL JOURNAL, 2018, 卷号: 854, 期号: 1, 页码: 55
作者:  Yang, Yi;  Wang, Lifan;  Baade, Dietrich;  Brown, Peter. J.;  Cikota, Aleksandar;  Cracraft, Misty;  Hoflich, Peter A.;  Maund, Justyn R.;  Patat, Ferdinando;  Sparks, William B.;  Spyromilio, Jason;  Stevance, Heloise F.;  Wang, Xiaofeng;  Wheeler, J. Craig
浏览  |  Adobe PDF(1917Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:4/0  |  提交时间:2018/07/19
Constraining the Type of Central Engine of GRBs with Swift Data 期刊论文
ASTROPHYSICAL JOURNAL SUPPLEMENT SERIES, 2018, 卷号: 236, 期号: 2, 页码: 26
作者:  Li, Liang;  Wu, Xue-Feng;  Lei, Wei-Hua;  Dai, Zi-Gao;  Lian, En-Wei;  Ryde, Felix
浏览  |  Adobe PDF(4886Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:6/0  |  提交时间:2018/07/19