PMO OpenIR

浏览/检索结果: 共359条,第91-100条 帮助

限定条件    
已选(0)清除 条数/页:   排序方式:
Blind deconvolution with principal components analysis for wide-field and small-aperture telescopes 期刊论文
MONTHLY NOTICES OF THE ROYAL ASTRONOMICAL SOCIETY, 2017, 卷号: 470, 期号: 2, 页码: 1950-1959
作者:  Jia, Peng;  Sun, Rongyu;  Wang, Weinan;  Cai, Dongmei;  Liu, Huigen
浏览  |  Adobe PDF(2572Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:10/1  |  提交时间:2017/11/21
Long-term dynamical evolution of Tundra-type orbits 期刊论文
ADVANCES IN SPACE RESEARCH, 2017, 卷号: 59, 期号: 2, 页码: 682-697
作者:  Zhang, Ming-Jiang;  Zhao, Chang-Yin;  Hou, Yong-Gang;  Zhu, Ting-Lei;  Wang, Hong-Bo;  Sun, Rong-Yu;  Zhang, Wei
浏览  |  Adobe PDF(2928Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:9/1  |  提交时间:2017/11/21
Probabilistic Data Association Method for Space Object Tracking 期刊论文
Acta Astronomica Sinica, 2017, 卷号: 58, 期号: 3, 页码: 26-1-26-8
作者:  Xu Zhanwei;  Wang Xin
浏览  |  Adobe PDF(382Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:6/0  |  提交时间:2017/11/21
How Do Stars Gain Their Mass? A JCMT/SCUBA-2 Transient Survey of Protostars in Nearby Star-forming Regions 期刊论文
ASTROPHYSICAL JOURNAL, 2017, 卷号: 849, 期号: 1, 页码: 43-
作者:  Herczeg, Gregory J.;  Johnstone, Doug;  Mairs, Steve;  Hatchell, Jennifer;  Lee, Jeong-Eun;  Bower, Geoffrey C.;  Chen, Huei-Ru Vivien;  Aikawa, Yuri;  Yoo, Hyunju;  Kang, Sung-Ju;  Kang, Miju;  Chen, Wen-Ping;  Williams, Jonathan P.;  Bae, Jaehan;  Dunham, Michael M.;  Vorobyov, Eduard I.;  Zhu, Zhaohuan;  Rao, Ramprasad;  Kirk, Helen;  Takahashi, Satoko;  Morata, Oscar;  Lacaille, Kevin;  Lane, James;  Pon, Andy;  Scholz, Aleks;  Samal, Manash R.;  Bell, Graham S.;  Graves, Sarah;  Lee, E'lisa M.;  Parsons, Harriet;  He, Yuxin;  Zhou, Jianjun;  Kim, Mi-Ryang;  Chapman, Scott;  Drabek-Maunder, Emily;  Chung, Eun Jung;  Eyres, Stewart P. S.;  Forbrich, Jan;  Hillenbrand, Lynne A.;  Inutsuka, Shu-ichiro;  Kim, Gwanjeong;  Kim, Kyoung Hee;  Kuan, Yi-Jehng;  Kwon, Woojin;  Lai, Shih-Ping;  Lalchand, Bhavana;  Lee, Chang Won;  Lee, Chin-Fei;  Long, Feng;  Lyo, A-Ran;  Qian, Lei;  Scicluna, Peter;  Soam, Archana;  Stamatellos, Dimitris;  Takakuwa, Shigehisa;  Tang, Ya-Wen;  Wang, Hongchi;  Wang, Yiren
浏览  |  Adobe PDF(1389Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:13/1  |  提交时间:2017/11/27
First Results from BISTRO: A SCUBA-2 Polarimeter Survey of the Gould Belt 期刊论文
ASTROPHYSICAL JOURNAL, 2017, 卷号: 842, 期号: 1, 页码: 66-
作者:  Ward-Thompson, Derek;  Pattle, Kate;  Bastien, Pierre;  Furuya, Ray S.;  Kwon, Woojin;  Lai, Shih-Ping;  Qiu, Keping;  Berry, David;  Choi, Minho;  Coude, Simon;  Di Francesco, James;  Hoang, Thiem;  Franzmann, Erica;  Friberg, Per;  Graves, Sarah F.;  Greaves, Jane S.;  Houde, Martin;  Johnstone, Doug;  Kirk, Jason M.;  Koch, Patrick M.;  Kwon, Jungmi;  Lee, Chang Won;  Li, Di;  Matthews, Brenda C.;  Mottram, Joseph C.;  Parsons, Harriet;  Pon, Andy;  Rao, Ramprasad;  Rawlings, Mark;  Shinnaga, Hiroko;  Sadavoy, Sarah;  van Loo, Sven;  Aso, Yusuke;  Byun, Do-Young;  Eswaraiah, Chakali;  Chen, Huei-Ru;  Chen, Mike C. -Y.;  Chen, Wen Ping;  Ching, Tao-Chung;  Cho, Jungyeon;  Chrysostomou, Antonio;  Chung, Eun Jung;  Doi, Yasuo;  Drabek-Maunder, Emily;  Eyres, Stewart P. S.;  Fiege, Jason;  Friesen, Rachel K.;  Fuller, Gary;  Gledhill, Tim;  Griffin, Matt J.;  Gu, Qilao;  Hasegawa, Tetsuo;  Hatchell, Jennifer;  Hayashi, Saeko S.;  Holland, Wayne;  Inoue, Tsuyoshi;  Inutsuka, Shu-ichiro;  Iwasaki, Kazunari;  Jeong, Il-Gyo;  Kang, Ji-hyun;  Kang, Miju;  Kang, Sung-ju;  Kawabata, Koji S.;  Kemper, Francisca;  Kim, Gwanjeong;  Kim, Jongsoo;  Kim, Kee-Tae;  Kim, Kyoung Hee;  Kim, Mi-Ryang;  Kim, Shinyoung;  Lacaille, Kevin M.;  Lee, Jeong-Eun;  Lee, Sang-Sung;  Li, Dalei;  Li, Hua-bai;  Liu, Hong-Li;  Liu, Junhao;  Liu, Sheng-Yuan;  Liu, Tie;  Lyo, A-Ran;  Mairs, Steve;  Matsumura, Masafumi;  Moriarty-Schieven, Gerald H.;  Nakamura, Fumitaka;  Nakanishi, Hiroyuki;  Ohashi, Nagayoshi;  Onaka, Takashi;  Peretto, Nicolas;  Pyo, Tae-Soo;  Qian, Lei;  Retter, Brendan;  Richer, John;  Rigby, Andrew;  Robitaille, Jean-Francois;  Savini, Giorgio;  Scaife, Anna M. M.;  Soam, Archana;  Tamura, Motohide;  Tang, Ya-Wen;  Tomisaka, Kohji;  Wang, Hongchi;  Wang, Jia-Wei;  Whitworth, Anthony P.;  Yen, Hsi-Wei;  Yoo, Hyunju;  Yuan, Jinghua;  Zhang, Chuan-Peng;  Zhang, Guoyin;  Zhou, Jianjun;  Zhu, Lei;  Andre, Philippe;  Dowell, C. Darren;  Falle, Sam;  Tsukamoto, Yusuke
浏览  |  Adobe PDF(2189Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:12/0  |  提交时间:2017/11/21
SiS in the Circumstellar Envelope of IRC+10216: Maser and Quasi-thermal Emission 期刊论文
ASTROPHYSICAL JOURNAL, 2017, 卷号: 843, 期号: 1, 页码: 54-
作者:  Gong, Y.;  Henkel, C.;  Ott, J.;  Menten, K. M.;  Morris, M. R.;  Keller, D.;  Claussen, M. J.;  Grasshoff, M.;  Mao, R. Q.
浏览  |  Adobe PDF(3604Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:14/0  |  提交时间:2017/11/21
A Turbulent Origin for the Complex Envelope Kinematics in the Young Low-mass Core Per-bolo 58 期刊论文
ASTROPHYSICAL JOURNAL, 2017, 卷号: 849, 期号: 2, 页码: 89-
作者:  Maureira, Maria Jose;  Arce, Hector G.;  Offner, Stella S. R.;  Dunham, Michael M.;  Pineda, Jaime E.;  Fernandez-Lopez, Manuel;  Chen, Xuepeng;  Mardones, Diego
浏览  |  Adobe PDF(3139Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:9/0  |  提交时间:2017/11/27
Is HESS J1912+101 Associated with an Old Supernova Remnant? 期刊论文
ASTROPHYSICAL JOURNAL, 2017, 卷号: 845, 期号: 1, 页码: 48-
作者:  Su, Yang;  Zhou, Xin;  Yang, Ji;  Chen, Yang;  Chen, Xuepeng;  Gong, Yan;  Zhang, Shaobo
浏览  |  Adobe PDF(1948Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:8/1  |  提交时间:2017/11/21
A simple criterion for selecting disks with evidence for dust growth and settling 期刊论文
ASTROPHYSICS AND SPACE SCIENCE, 2017, 卷号: 362, 期号: 11, 页码: 208-
作者:  Liu, Yao;  Wang, Hongchi;  Henning, Thomas
浏览  |  Adobe PDF(775Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:12/1  |  提交时间:2017/11/27
NGC 1980 Is Not a Foreground Population of Orion: Spectroscopic Survey of Young Stars with Low Extinction in Orion 期刊论文
ASTRONOMICAL JOURNAL, 2017, 卷号: 153, 期号: 4, 页码: 188-
作者:  Fang, Min;  Kim, Jinyoung Serena;  Pascucci, Ilaria;  Apai, Daniel;  Zhang, Lan;  Sicilia-Aguilar, Aurora;  Alonso-Martinez, Miguel;  Eiroa, Carlos;  Wang, Hongchi
浏览  |  Adobe PDF(7111Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:8/1  |  提交时间:2017/11/21