PMO OpenIR

浏览/检索结果: 共359条,第81-90条 帮助

限定条件    
已选(0)清除 条数/页:   排序方式:
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Zhang, Peng;  Zhang, Peng-fei;  Yan, Jing-zhi;  Fan, Yi-zhong;  Liu, Qing-zhong
Adobe PDF(1524Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:6/0  |  提交时间:2017/11/27
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Chen, Jian;  Dong, Tiekuang;  Ren, Zhongzhou
Adobe PDF(709Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:5/0  |  提交时间:2017/11/21
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Yuan, Qiang;  Lin, Su-Jie;  Fang, Kun;  Bi, Xiao-Jun
Adobe PDF(3473Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:5/0  |  提交时间:2017/11/21
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Chen, G.;  Palle, E.;  Nortmann, L.;  Murgas, F.;  Parviainen, H.;  Nowak, G.
Adobe PDF(3157Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:13/0  |  提交时间:2017/11/21
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Zhu, Ting-Lei;  Zhao, Chang-Yin;  Zhang, Ming-Jiang
Adobe PDF(1077Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:7/0  |  提交时间:2017/11/21
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Yin, Juan;  Cao, Yuan;  Li, Yu-Huai;  Liao, Sheng-Kai;  Zhang, Liang;  Ren, Ji-Gang;  Cai, Wen-Qi;  Liu, Wei-Yue;  Li, Bo;  Dai, Hui;  Li, Guang-Bing;  Lu, Qi-Ming;  Gong, Yun-Hong;  Xu, Yu;  Li, Shuang-Lin;  Li, Feng-Zhi;  Yin, Ya-Yun;  Jiang, Zi-Qing;  Li, Ming;  Jia, Jian-Jun;  Ren, Ge;  He, Dong;  Zhou, Yi-Lin;  Zhang, Xiao-Xiang;  Wang, Na;  Chang, Xiang;  Zhu, Zhen-Cai;  Liu, Nai-Le;  Chen, Yu-Ao;  Lu, Chao-Yang;  Shu, Rong;  Peng, Cheng-Zhi;  Wang, Jian-Yu;  Pan, Jian-Wei
Adobe PDF(1580Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:9/0  |  提交时间:2017/11/21
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Sun, Rongyu;  Jia, Peng
Adobe PDF(1445Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:6/1  |  提交时间:2017/11/21
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Ping Yiding;  Zhang Chen;  Lu Chunlin
Adobe PDF(854Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:6/0  |  提交时间:2017/11/21
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Wang Dongbing;  Tang Yuan;  Ye Chunlin;  Yin Fuguang;  Luo Liang;  Liao Shiyong
Adobe PDF(7506Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:11/0  |  提交时间:2017/11/21
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Ping, Yiding;  Zhang, Chen
Adobe PDF(2532Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:6/0  |  提交时间:2017/11/21