PMO OpenIR

浏览/检索结果: 共359条,第61-70条 帮助

限定条件    
已选(0)清除 条数/页:   排序方式:
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Chen, G.;  Guenther, E. W.;  Palle, E.;  Nortmann, L.;  Nowak, G.;  Kunz, S.;  Parviainen, H.;  Murgas, F.
Adobe PDF(4518Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:14/0  |  提交时间:2017/11/21
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Huang, Xiaoyuan;  Tsai, Yue-Lin Sming;  Yuan, Qiang
Adobe PDF(789Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:3/0  |  提交时间:2017/11/21
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Zhang, Peng-fei;  Yan, Da-hai;  Liao, Neng-hui;  Zeng, Wei;  Wang, Jian-cheng;  Cao, Li-jia
Adobe PDF(1021Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:5/0  |  提交时间:2017/11/21
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Zhang, Peng-fei;  Yan, Da-hai;  Liao, Neng-hui;  Wang, Jian-cheng
Adobe PDF(2024Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:6/0  |  提交时间:2017/11/21
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Xu, Qiang;  Hong, Rongdun;  Chen, Xiaping;  Wei, Jiaju;  Wu, Zhengyun
Adobe PDF(959Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:6/0  |  提交时间:2017/11/27
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Tsatsi, A.;  Lyubenova, M.;  de Ven, G. van;  Chang, J.;  Aguerri, J. A. L.;  Falcon-Barroso, J.;  Maccio, A. V.
Adobe PDF(9378Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:8/0  |  提交时间:2017/11/27
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Wang, Chi;  Liu, Dong;  Wei, Yifeng;  Zhang, Zhiyong;  Zhang, Yunlong;  Wang, Xiaolian;  Xu, Zizong;  Huang, Guangshun;  Tykhonov, Andrii;  Wu, Xin;  Zang, Jingjing;  Liu, Yang;  Jiang, Wei;  Wen, Sicheng;  Wu, Jian;  Chang, Jin
Adobe PDF(6989Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:10/0  |  提交时间:2017/11/27
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Zhang, Cun;  Cui, Ming-Yang;  Feng, Lei;  Fan, Yi-Zhong;  Ren, Zhong-Zhou
Adobe PDF(4063Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:6/0  |  提交时间:2017/11/21
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Yun, Su-Jun;  Dong, Tie-Kuang;  Zhu, Shi-Ning
Adobe PDF(574Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:4/0  |  提交时间:2017/11/27
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Cheng, Hsin-Chia;  Huang, Wei-Chih;  Huang, Xiaoyuan;  Low, Ian;  Tsai, Yue-Lin Sming;  Yuan, Qiang
Adobe PDF(1179Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:12/0  |  提交时间:2017/11/21