PMO OpenIR

浏览/检索结果: 共615条,第71-80条 帮助

限定条件    
已选(0)清除 条数/页:   排序方式:
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Liu, Y.;  Joergens, V.;  Bayo, A.;  Nielbock, M.;  Wang, H.
Adobe PDF(12Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:100/0  |  提交时间:2015/12/03
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Yao, Xinyu;  Wang, Lingzhi;  Wang, Xiaofeng;  Zhang, Tianmeng;  Chen, Juncheng;  Yuan, Wenlong;  Mo, Jun;  Li, Wenxiong;  Jin, Zhiping;  Wu, Xuefeng;  Nie, JunDan;  Zhou, Xu
收藏  |  浏览/下载:13/0  |  提交时间:2016/09/27
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Zhao, G. Q.;  Feng, H. Q.;  Wu, D. J.
收藏  |  浏览/下载:9/0  |  提交时间:2016/09/27
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Zhao, G. Q.;  Feng, H. Q.;  Wu, D. J.
收藏  |  浏览/下载:10/0  |  提交时间:2016/09/27
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Zhao, G. Q.;  Feng, H. Q.;  Wu, D. J.
收藏  |  浏览/下载:8/0  |  提交时间:2016/09/27
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Zhao, J. S.;  Voitenko, Y.;  Guo, Y.;  Su, J. T.;  Wu, D. J.
收藏  |  浏览/下载:9/0  |  提交时间:2016/09/27
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Zhao, J. S.;  Voitenko, Y.;  Guo, Y.;  Su, J. T.;  Wu, D. J.
收藏  |  浏览/下载:10/0  |  提交时间:2016/09/27
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Zhu, Weishan;  Feng, Long-long
收藏  |  浏览/下载:10/0  |  提交时间:2016/09/27
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Cui, Xiaozhuang;  Jiang, Xinsheng;  Wang, Jian;  Wang, Xuance;  Zhuo, Jiewen;  Deng, Qi;  Liao, Shiyong;  Wu, Hao;  Jiang, Zhuofei;  Wei, Yanan
Adobe PDF(7248Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:52/0  |  提交时间:2015/12/03
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Zhu, Weishan;  Feng, Long-long
收藏  |  浏览/下载:5/0  |  提交时间:2016/09/27