PMO OpenIR

浏览/检索结果: 共615条,第21-30条 帮助

限定条件    
已选(0)清除 条数/页:   排序方式:
无权访问的条目 期刊论文
作者:  He, Qi;  Xiao, Long;  Balta, J. Brian;  Baziotis, Ioannis P.;  Hsu, Weibiao;  Guan, Yunbin
收藏  |  浏览/下载:13/0  |  提交时间:2016/09/27
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Kong, Dali;  Zhang, Keke;  Schubert, Gerald
收藏  |  浏览/下载:5/0  |  提交时间:2016/09/27
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Wang, Liang;  Dutton, Aaron A.;  Stinson, Gregory S.;  Maccio, Andrea V.;  Penzo, Camilla;  Kang, Xi;  Keller, Ben W.;  Wadsley, James
收藏  |  浏览/下载:10/0  |  提交时间:2016/09/27
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Wang, Liang;  Dutton, Aaron A.;  Stinson, Gregory S.;  Maccio, Andrea V.;  Penzo, Camilla;  Kang, Xi;  Keller, Ben W.;  Wadsley, James
收藏  |  浏览/下载:9/0  |  提交时间:2016/09/27
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Stinson, G. S.;  Dutton, A. A.;  Wang, L.;  Maccio, A. V.;  Herpich, J.;  Bradford, J. D.;  Quinn, T. R.;  Wadsley, J.;  Keller, B.
收藏  |  浏览/下载:28/0  |  提交时间:2016/09/27
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Stinson, G. S.;  Dutton, A. A.;  Wang, L.;  Maccio, A. V.;  Herpich, J.;  Bradford, J. D.;  Quinn, T. R.;  Wadsley, J.;  Keller, B.
收藏  |  浏览/下载:31/0  |  提交时间:2016/09/27
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Yan, Zhen;  Shen, Zhi-Qiang;  Wu, Xin-Ji;  Manchester, R. N.;  Weltevrede, P.;  Wu, Ya-Jun;  Zhao, Rong-Bing;  Yuan, Jian-Ping;  Lee, Ke-Jia;  Fan, Qing-Yuan;  Hong, Xiao-Yu;  Jiang, Dong-Rong;  Li, Bin;  Liang, Shi-Guang;  Ling, Quan-Bao;  Liu, Qing-Hui;  Qian, Zhi-Han;  Zhang, Xiu-Zhong;  Zhong, Wei-Ye;  Ye, Shu-Hua
收藏  |  浏览/下载:3/0  |  提交时间:2016/09/27
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Xia, Fang;  Fu, Yanning
Adobe PDF(414Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:24/0  |  提交时间:2016/02/25
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Deng, Xue-Mei;  Xie, Yi
收藏  |  浏览/下载:11/0  |  提交时间:2016/09/27
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Xu, XueQing;  Zhou, YongHong
收藏  |  浏览/下载:7/0  |  提交时间:2016/09/27