PMO OpenIR
(本次检索基于用户作品认领结果)

浏览/检索结果: 共20条,第1-10条 帮助

限定条件            
已选(0)清除 条数/页:   排序方式:
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Wei, Jun-Jie;  Gao, He;  Wu, Xue-Feng;  Meszaros, Peter
收藏  |  浏览/下载:12/0  |  提交时间:2016/09/27
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Yao, Xinyu;  Wang, Lingzhi;  Wang, Xiaofeng;  Zhang, Tianmeng;  Chen, Juncheng;  Yuan, Wenlong;  Mo, Jun;  Li, Wenxiong;  Jin, Zhiping;  Wu, Xuefeng;  Nie, JunDan;  Zhou, Xu
收藏  |  浏览/下载:13/0  |  提交时间:2016/09/27
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Gao, He;  Wu, Xue-Feng;  Meszaros, Peter
Adobe PDF(152Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:51/0  |  提交时间:2015/12/03
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Li, Long-Biao;  Zhang, Zhi-Bin;  Huang, Yong-Feng;  Wu, Xue-Feng;  Kong, Si-Wei;  Li, Di;  Chang, Heon-Young;  Choi, Chul-Sung
Adobe PDF(726Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:58/0  |  提交时间:2015/12/03
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Gao, He;  Ding, Xuan;  Wu, Xue-Feng;  Dai, Zi-Gao;  Zhang, Bing
Adobe PDF(477Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:44/0  |  提交时间:2015/12/03
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Wei, Jun-Jie;  Wu, Xue-Feng;  Melia, Fulvio;  Wang, Fa-Yin;  Yu, Hai
Adobe PDF(1549Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:68/0  |  提交时间:2015/12/03
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Yi, Shuang-Xi;  Wu, Xue-Feng;  Wang, Fa-Yin;  Dai, Zi-Gao
Adobe PDF(483Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:38/0  |  提交时间:2015/12/03
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Li, Liang;  Wu, Xue-Feng;  Huang, Yong-Feng;  Wang, Xiang-Gao;  Tang, Qing-Wen;  Liang, Yun-Feng;  Zhang, Bin-Bin;  Wang, Yu;  Geng, Jin-Jun;  Liang, En-Wei;  Wei, Jian-Yan;  Zhang, Bing;  Ryde, Felix
Adobe PDF(4590Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:61/0  |  提交时间:2015/12/03
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Wei, Jun-Jie;  Wu, Xue-Feng;  Melia, Fulvio
Adobe PDF(795Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:38/0  |  提交时间:2015/12/03
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Wei, Jun-Jie;  Wu, Xue-Feng;  Melia, Fulvio;  Maier, Robert S.
Adobe PDF(746Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:54/0  |  提交时间:2015/12/03