PMO OpenIR

浏览/检索结果: 共615条,第61-70条 帮助

限定条件    
已选(0)清除 条数/页:   排序方式:
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Lu, Ya;  Du, Yi-Lun;  Cui, Zhu-Fang;  Zong, Hong-Shi
收藏  |  浏览/下载:5/0  |  提交时间:2016/09/27
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Lu, Ya;  Du, Yi-Lun;  Cui, Zhu-Fang;  Zong, Hong-Shi
收藏  |  浏览/下载:6/0  |  提交时间:2016/09/27
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Yu, Bo
Adobe PDF(508Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:39/0  |  提交时间:2015/12/03
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Contini, E.;  Kang, X.
Adobe PDF(282Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:61/0  |  提交时间:2015/12/03
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Feng, Li;  Wang, Yuming;  Shen, Fang;  Shen, Chenglong;  Inhester, Bernd;  Lu, Lei;  Gan, Weiqun
Adobe PDF(1181Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:40/0  |  提交时间:2016/02/25
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Li, Xiang;  Shen, Zhao-Qiang;  Lu, Bo-Qiang;  Dong, Tie-Kuang;  Fan, Yi-Zhong;  Feng, Lei;  Liu, Si-Ming;  Chang, Jin
收藏  |  浏览/下载:13/0  |  提交时间:2016/09/27
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Li, Xiang;  Shen, Zhao-Qiang;  Lu, Bo-Qiang;  Dong, Tie-Kuang;  Fan, Yi-Zhong;  Feng, Lei;  Liu, Si-Ming;  Chang, Jin
收藏  |  浏览/下载:9/0  |  提交时间:2016/09/27
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Li, Xiang;  Shen, Zhao-Qiang;  Lu, Bo-Qiang;  Dong, Tie-Kuang;  Fan, Yi-Zhong;  Feng, Lei;  Liu, Si-Ming;  Chang, Jin
收藏  |  浏览/下载:12/0  |  提交时间:2016/09/27
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Zhang, Qiang;  Huang, Yong-Feng;  Zong, Hong-Shi
收藏  |  浏览/下载:7/0  |  提交时间:2016/09/27
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Zhang, Qiang;  Huang, Yong-Feng;  Zong, Hong-Shi
收藏  |  浏览/下载:4/0  |  提交时间:2016/09/27