PMO OpenIR

浏览/检索结果: 共615条,第41-50条 帮助

限定条件    
已选(0)清除 条数/页:   排序方式:
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Wang, Kun;  Deng, Licai;  Zhang, Xiaobin;  Xin, Yu;  Yan, Zhengzhou;  Tian, Jianfeng;  Luo, Yangping;  Luo, Changqing;  Zhang, Chunguang;  Peng, Yingjiang;  Pan, Yang;  Sun, Jinjiang;  Luo, Zhiquan
收藏  |  浏览/下载:32/0  |  提交时间:2016/09/27
无权访问的条目 期刊论文
作者:  He Peng;  Gao Xin-Liang;  Lu Quan-Ming;  Zhao Jin-Song
收藏  |  浏览/下载:9/0  |  提交时间:2016/09/27
无权访问的条目 期刊论文
作者:  He Peng;  Gao Xin-Liang;  Lu Quan-Ming;  Zhao Jin-Song
收藏  |  浏览/下载:5/0  |  提交时间:2016/09/27
无权访问的条目 期刊论文
作者:  He Peng;  Gao Xin-Liang;  Lu Quan-Ming;  Zhao Jin-Song
收藏  |  浏览/下载:9/0  |  提交时间:2016/09/27
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Kang, Xi;  Wang, Peng
收藏  |  浏览/下载:11/0  |  提交时间:2016/09/27
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Kang, Xi;  Wang, Peng
收藏  |  浏览/下载:5/0  |  提交时间:2016/09/27
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Kang, Xi;  Wang, Peng
收藏  |  浏览/下载:8/0  |  提交时间:2016/09/27
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Li, Sha;  Yan, Yi-Hua;  Chen, Zhi-Jun;  Wang, Wei;  Liu, Dong-Hao
收藏  |  浏览/下载:8/0  |  提交时间:2016/09/27
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Xu, Xing-Bo;  Xia, Fang;  Fu, Yan-Ning
收藏  |  浏览/下载:13/0  |  提交时间:2016/09/27
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Gao, Z. F.;  Wang, N.;  Xu, Y.;  Shan, H.;  Li, X. -D.
收藏  |  浏览/下载:12/0  |  提交时间:2016/09/27