PMO OpenIR

浏览/检索结果: 共593条,第31-40条 帮助

限定条件    
已选(0)清除 条数/页:   排序方式:
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Gu, Minfeng;  Chen, Yongjun;  Komossa, S.;  Yuan, Weimin;  Shen, Zhiqiang;  Wajima, Kiyoaki;  Zhou, Hongyan;  Zensus, J. A.
收藏  |  浏览/下载:5/0  |  提交时间:2016/09/27
无权访问的条目 期刊论文
作者:  He Peng;  Gao Xin-Liang;  Lu Quan-Ming;  Zhao Jin-Song
收藏  |  浏览/下载:4/0  |  提交时间:2016/09/27
无权访问的条目 期刊论文
作者:  He Peng;  Gao Xin-Liang;  Lu Quan-Ming;  Zhao Jin-Song
收藏  |  浏览/下载:3/0  |  提交时间:2016/09/27
无权访问的条目 期刊论文
作者:  He Peng;  Gao Xin-Liang;  Lu Quan-Ming;  Zhao Jin-Song
收藏  |  浏览/下载:2/0  |  提交时间:2016/09/27
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Li, Sha;  Yan, Yi-Hua;  Chen, Zhi-Jun;  Wang, Wei;  Liu, Dong-Hao
收藏  |  浏览/下载:3/0  |  提交时间:2016/09/27
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Kang, Xi;  Wang, Peng
收藏  |  浏览/下载:2/0  |  提交时间:2016/09/27
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Kang, Xi;  Wang, Peng
收藏  |  浏览/下载:5/0  |  提交时间:2016/09/27
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Li, D.;  Ning, Z. J.;  Zhang, Q. M.
收藏  |  浏览/下载:3/0  |  提交时间:2016/09/27
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Li, D.;  Ning, Z. J.;  Zhang, Q. M.
收藏  |  浏览/下载:3/0  |  提交时间:2016/09/27
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Li, D.;  Ning, Z. J.;  Zhang, Q. M.
收藏  |  浏览/下载:4/0  |  提交时间:2016/09/27