PMO OpenIR

浏览/检索结果: 共615条,第11-20条 帮助

限定条件    
已选(0)清除 条数/页:   排序方式:
无权访问的条目 期刊论文
作者:  中科院紫金山天文台 冯磊
Adobe PDF(4486Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:7/2  |  提交时间:2018/01/29
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Du, Yi-Lun;  Lu, Ya;  Xu, Shu-Sheng;  Cui, Zhu-Fang;  Shi, Chao;  Zong, Hong-Shi
收藏  |  浏览/下载:6/0  |  提交时间:2016/09/27
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Zhou, X.;  Buechner, J.;  Barta, M.;  Gan, W.;  Liu, S.
Adobe PDF(3523Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:31/0  |  提交时间:2016/02/25
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Liu, Ji-Feng;  Bai, Yu;  Wang, Song;  Justham, Stephen;  Lu, You-Jun;  Gu, Wei-Min;  Liu, Qing-Zhong;  Di Stefano, Rosanne;  Guo, Jin-Cheng;  Cabrera-Lavers, Antonio;  Alvarez, Pedro;  Cao, Yi;  Kulkarni, Shri
收藏  |  浏览/下载:13/0  |  提交时间:2016/09/27
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Kawaguchi, Noriyuki;  Jiang, Wu;  Shen, Zhi-Qiang
收藏  |  浏览/下载:7/0  |  提交时间:2016/09/27
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Xu Shu-Sheng;  Shi Yuan-Mei;  Yang You-Chang;  Cui Zhu-Fang;  Zong Hong-Shi
收藏  |  浏览/下载:7/0  |  提交时间:2016/09/27
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Xu Shu-Sheng;  Jiang Yu;  Shi Chao;  Cui Zhu-Fang;  Zong Hong-Shi
收藏  |  浏览/下载:8/0  |  提交时间:2016/09/27
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Jin, Shuanggen;  Zou, Fang
收藏  |  浏览/下载:7/0  |  提交时间:2016/09/27
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Jin, Shuanggen;  Zou, Fang
收藏  |  浏览/下载:8/0  |  提交时间:2016/09/27
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Jin, Shuanggen;  Zou, Fang
收藏  |  浏览/下载:9/0  |  提交时间:2016/09/27