PMO OpenIR

浏览/检索结果: 共593条,第11-20条 帮助

限定条件    
已选(0)清除 条数/页:   排序方式:
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Xu Shu-Sheng;  Jiang Yu;  Shi Chao;  Cui Zhu-Fang;  Zong Hong-Shi
收藏  |  浏览/下载:4/0  |  提交时间:2016/09/27
无权访问的条目 期刊论文
作者:  He, Qi;  Xiao, Long;  Balta, J. Brian;  Baziotis, Ioannis P.;  Hsu, Weibiao;  Guan, Yunbin
收藏  |  浏览/下载:5/0  |  提交时间:2016/09/27
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Kong, Dali;  Zhang, Keke;  Schubert, Gerald
收藏  |  浏览/下载:3/0  |  提交时间:2016/09/27
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Jin, Shuanggen;  Zou, Fang
收藏  |  浏览/下载:3/0  |  提交时间:2016/09/27
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Jin, Shuanggen;  Zou, Fang
收藏  |  浏览/下载:6/0  |  提交时间:2016/09/27
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Jin, Shuanggen;  Zou, Fang
收藏  |  浏览/下载:4/0  |  提交时间:2016/09/27
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Wang, Liang;  Dutton, Aaron A.;  Stinson, Gregory S.;  Maccio, Andrea V.;  Penzo, Camilla;  Kang, Xi;  Keller, Ben W.;  Wadsley, James
收藏  |  浏览/下载:3/0  |  提交时间:2016/09/27
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Wang, Liang;  Dutton, Aaron A.;  Stinson, Gregory S.;  Maccio, Andrea V.;  Penzo, Camilla;  Kang, Xi;  Keller, Ben W.;  Wadsley, James
收藏  |  浏览/下载:2/0  |  提交时间:2016/09/27
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Stinson, G. S.;  Dutton, A. A.;  Wang, L.;  Maccio, A. V.;  Herpich, J.;  Bradford, J. D.;  Quinn, T. R.;  Wadsley, J.;  Keller, B.
收藏  |  浏览/下载:5/0  |  提交时间:2016/09/27
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Stinson, G. S.;  Dutton, A. A.;  Wang, L.;  Maccio, A. V.;  Herpich, J.;  Bradford, J. D.;  Quinn, T. R.;  Wadsley, J.;  Keller, B.
收藏  |  浏览/下载:6/0  |  提交时间:2016/09/27